VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 02/2018/TT-BXD 30/05/2018 TT số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng
2 03/2018/TT-BXD 30/05/2018 TT số 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ
3 77/2018/NĐ-CP 29/05/2018 NĐ số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
4 68/2018/NĐ-CP 28/05/2018 NĐ số 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
5 72/2018/NĐ-CP 28/05/2018 NĐ số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
6 04/CT-UBND 11/05/2018 CT số 04/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thá thủy sản trái phép
7 61_2018/NĐ-CP 11/05/2018 NĐ số 61_2018/NĐ-CP v/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
8 37/2018/TT-BTC 04/05/2018 TT số 37/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại NĐ số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của CP quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công
9 58/2018/NĐ-CP 27/04/2018 NĐ số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp
10 55_2018_NĐ_CP 26/04/2018 NĐ số 55_2018_NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »