VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 19/TB-TCD Tb số 19/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15 tháng 8 năm 2022 HĐND huyện Lệ Thủy 08/08/2022 Còn
2 1728/TB-UBND TB số 1728/TB-UBND Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Đỗ Trung Quân Văn phòng HĐND&UBND huyện 05/08/2022 Còn
3 18/TB-TCD TB sô 17/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 01/8/2011 Văn phòng HĐND&UBND huyện 03/08/2022 Còn
4 38/HĐGDQP-AN CV 38/HĐGDQP-AN V/v khảo sát các đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QPAN Quân sự huyện 01/08/2022 Còn
5 1682/UBND-CA CV soos 1682/UBND-CA V/v thực hiện công tác đặc xá năm 2022 trên địa bàn huyện Lệ Thủy Công an huyện 28/07/2022 Còn
6 62/TB-KBLT TB số 62/TB-KBLT V/v phân công lãnh đạo phụ trách, điều hành đơn vị Văn phòng HĐND&UBND huyện 28/07/2022 Còn
7 17/TB-TCD TB sô 17/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 01/8/2011 Văn phòng HĐND&UBND huyện 27/07/2022 Còn
8 1632/UBND-CA Cv số 1632/UBND-CA V/v tiếp tục tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với nhà ở kết hợp SX, kinh doanh trên địa bàn Công an huyện 25/07/2022 Còn
9 16/TB-TCD Tb số 16/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 15/7/2022 Văn phòng HĐND&UBND huyện 21/07/2022 Còn
10 251/TB-BQLDA TB số 251/TB-BQLDA Thông báo KQ lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Tân Thủy. Ban quản lý dự án 14/07/2022 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »