VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 05_STNMT 24/01/2019 TB số 05_STNMT V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình
2 2353/STNMT-CCQLDD 14/12/2018 CV số 2353/STNMT-CCQLDD V/v thực hiện thống kê đât đai năm 2018
3 313/TB-QTTNMT 13/12/2018 TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 239/TB-VPĐK 01/11/2018 TB số 239/TB-VPĐK V/v Hủy GCN QSD đất có số phát hành AI 719978 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Công ty Cổ phần thiết bị Thực phẩm
5 1883/STNMT-CCQLĐD 22/10/2018 CV số 1883/STNMT-CCQLĐD V/v xử lý các trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN QSD đất
6 1803/STNMT-CCMT 15/10/2018 CV số 1803/STNMT-CCMT V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg
7 232/TB-VPĐK 17/09/2018 TB số 232/TB-VPĐK v/v hủy GCN QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp có số phát hành BN 786511 do UBND tỉnh đã cấp
8 231_TB-VPĐK 17/09/2018 TB số 231_TB-VPĐK V/v hủy GCN QSD đất đã cấp có số phát hành AP 402775 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Ban QL rừng phòng hộ Tuyên Hóa
9 238/TB-QTTNMT 17/09/2018 TB số 238/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 877/STNMT_CCQLDD 30/05/2018 CV số 877/STNMT_CCQLDD V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện
1 2 3 »