VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 449/BCĐPKND-CQTT 26/04/2022 CV số 449/BCĐPKND-CQTT Về việc thử còi báo động phòng không.
2 807/UBND-CA 18/04/2022 Cv số 807/UBND-CA V/v hướng dẫn kết nối, tích hợp chia sẽ CSDLQG về dân cư
3 01/KH-BCĐ 31/03/2022 KH số 01/KH-BCĐ Vận động Nhân dân giao nộp, phòng nghừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo năm 2022
4 03/BCĐPKND 30/03/2022 CV số 03/BCĐPKND V/v kiện toàn các tổ, đội chuyên môn PKND
5 504/UBND-CA 18/03/2022 CV số 504/UBND-CA V/v triển khai một số nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng cơ sở DL về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số QG giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.
6 17/KH-HĐNVQS 17/03/2022 CV số 17/KH-HĐNVQS Tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021
7 410/UBND-CA 02/03/2022 Cv số 410/UBND-CA V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện NQ 12-2021/NQ-HĐND.
8 357/UBND-CA 28/02/2022 CV số 357/UBND-CA V/v tổ chức triển khai thực hiện TT số 124/2021/TT-BCA, ngày 28/12/2021 của Bộ Công an.
9 349/CTr-UBND 25/02/2022 CTr số 349/CTr-UBND Chương trình công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2022
10 664/CV-CALT 21/02/2022 Cv số 664/CV-CALT V/v sao gửi QĐ số 510/QĐ-BCA-V05
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »