VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 133/2018/TT-BTC 18/02/2019 TT số 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
2 01/2019/TT-BNV 14/02/2019 TT số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
3 05/2019/NĐ-CP 11/02/2019 NĐ số 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ
4 02/2019/NĐ-CP 11/01/2019 NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự
5 01/2019/NĐ-CP 11/01/2019 NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
6 170/2018/TT-BQP 03/01/2019 TT số 170/2018/TT-BQP Hướng dẫn một số điều của NĐ số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ
7 14/2018/TT-BTC 18/12/2018 TT số 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2018 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
8 32/CT-TTg 14/12/2018 CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư
9 156/2018/NĐ-CP 06/12/2018 NĐ số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
10 45/2018/QĐ-TTg 20/11/2018 QĐ số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »