VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 36/2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình
2 35_2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 35_2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
3 34/2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 34/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh
4 40/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 40/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
5 102/2018/NĐ-CP 31/07/2018 NĐ số 102/2018/NĐ-CP Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
6 99/2018/NĐ-CP 18/07/2018 NĐ số 99/2018/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
7 08_2018/TT_BNV 10/07/2018 TT số 08_2018/TT_BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975
8 52/2018/TT-BTC 04/07/2018 TT số 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính
9 31/2018/TT-BTC 22/06/2018 TT số 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản
10 04/2018/TT-BTP 31/05/2018 TT số 04_2018_TT_BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »