VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 04/2018/TT-BNV 17/04/2018 TT số 04/2018/TT-BNV Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong linh vực kế toán nhà nước
2 37/2018/NĐ-CP 28/03/2018 NĐ số 37/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
3 29/2018/NĐ-CP 22/03/2018 NĐ số 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
4 145/2017/TT-BTC 21/03/2018 TT số 145/2017/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Cp quy định chơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
5 23/2018/NĐ_CP 12/03/2018 NĐ số 23/2018/NĐ_CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
6 17/2018/NĐ-CP 21/02/2018 NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
7 144/2017/TT-BTC 21/02/2018 TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công
8 09_2017/TT_BNV 23/01/2018 TT số 09_2017_TT_BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
9 06/2018/ND_CP 17/01/2018 NĐ số 06/2018/ND_CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
10 152/2017/NĐ-CP 15/01/2018 NĐ số 152/2017/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »