VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 149/2018/NĐ-CP 14/11/2018 NĐ số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
2 71/2018/TT-BTC 08/11/2018 TT số 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước
3 127/2018/NĐ-CP 01/10/2018 NĐ số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
4 122/2018/NĐ-CP 01/10/2018 NĐ số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 'Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa ", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
5 115/2018/NĐ-CP 19/09/2018 NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
6 110/2018/NĐ-CP 06/09/2018 NĐ số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội
7 41/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 41/NQ-HĐND Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
8 39/2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 39/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên các địa bàn
9 37/2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020
10 38/2018/NQ-HĐND 31/07/2018 NQ số 38/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »