VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1146/QĐ-UBND 20/04/2022 QĐ số 1146/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06
2 462/QĐ-UBND 15/02/2022 QĐ số 462/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện Lệ Thủy về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
3 6909/QĐ-UBND 31/12/2021 QĐ số 6909/QĐ-UBND V/v ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện Lệ Thủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí GĐ 2021-2025.
4 16/QĐ-HĐGDQPAN 22/09/2021 QĐ số 16/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập CB tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 4) năm 2021.
5 15/QĐ-HĐGDQPAN 22/09/2021 QĐ số 15/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập CB tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 3) năm 2021.
6 4474/QĐ-UBND 29/08/2021 QĐ số 4474/QĐ-UBND V/v thành lập các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.
7 37/QĐ-HĐND-KTXH 23/08/2021 QĐ số 37/QĐ-HĐND-KTXH V/v thành lập Đoàn GS chuyên đề: Tình hình thực hiện KH phát triển GD-ĐT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.
8 08/QĐ-HĐGDQPAN 20/07/2021 QĐ số 08/QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 1) năm 2021.
9 07/QĐ-HĐGDQPAN 19/07/2021 QĐ số 07//QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 2) năm 2021.
10 05/QĐ-HĐGDQPAN 19/07/2021 QĐ số 05//QĐ-HĐGDQPAN V/v triệu tập cán bộ tham gia BD kiến thức QP và AN đối tượng 4 (Lớp 1 năm 2021.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »