VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 35/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Thông tư số: 35/2013/TT-BLĐTBXH Gửi các phòng ban, đơn vị sự nghiệp và các xã
1