ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1968

  • Tổng 10.350.533

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2024/QĐ-UBND QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

Xem với cỡ chữ : A- A A+

      Ngày 23/5/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Để thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, ngày 27/5/2024, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 1303/ UBND-NV về việc triển khai Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tổ chức phổ biến, quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, văn bản pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng và Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng mục tiêu của thi đua là nhằm động viên, thu hút, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, khen thưởng 2022 và các văn bản quy định pháp luật hiện hành về thi đua, khen thưởng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng để công tác thi đua, khen thưởng đi vào thực chất, thực sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của huyện nhà./.

                                                                                                       Thanh Nhàn 

Các tin khác