ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

320 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 11728

  • Tổng 10.557.937

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24 tháng 5 năm 2024, UBND huyện vừa có Công văn số 1282/UBND-VHTT về việc nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lệ Thủy.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp quy định tại Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số 890/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổ chức tiếp nhận, phổ biến, khai thác, sử dụng các nền tảng số, bộ công cụ sử dụng thống nhất toàn quốc phục vụ quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số theo triển khai, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành Trung ương., bao gồm các nền tảng số và bộ công cụ: Bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền, phổ biến; quản lý dự án; khảo sát, thu thập ý kiến; đo lường, giám sát trực tuyến; tạo lập, kết nối, chia sẻ dữ liệu; quản lý tri thức; trợ lý ảo; an toàn thông tin mạng.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ động tham mưu, đôn đốc, điều phối các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất, tham mưu cân đối biên chế công chức tại Phòng Văn hóa và Thông tin bảo đảm quy định, phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Ưu tiên bố trí, bổ sung nguồn lực kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; vận hành và bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin, xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND huyện bố trí bộ phận hoặc cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Trong quá trình triển khai thực hiện, cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đảm bảo gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của huyện, của ngành, lĩnh vực phụ trách.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của Đề án 1690, của mạng lưới chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, giới thiệu, phổ biến các nền tảng số và bộ công cụ phục vụ quản lý nhà nước, thực thi pháp luật về chuyển đổi số.

UBND các xã, thị trấn cử công chức phụ trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tham gia mạng lưới chuyển đổi số (theo quy định ại mục 2, Điều 11, Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố). Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng theo hướng xã hội hóa. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 1690 hoặc lồng ghép nội dung thực hiện vào Kế hoạch chuyển đổi số hàng năm để triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiến độ./.

Hoàng Nhật Lân

Các tin khác