ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

319 người đã tham gia bình chọn

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2015

  • Tổng 10.350.580

THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1306/UBND-VP về việc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính theo Thông báo số 210/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính theo quy định; 100% hồ sơ thủ tục hành chính phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia; tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh việc khai thác, tái sử dụng thông tin, dữ liệu số hóa. Kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận một cửa đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án 06 tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, yêu cầu cán bộ tiếp nhận, thụ lý hồ sơ của UBND các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ tình trạng hồ sơ kể từ khi nhận hồ sơ đến khi trả kết quả, không để tình trạng hồ sơ đang xử lý quá hạn trên Hệ thống; phối hợp với cán bộ Bộ phận Một cửa huyện, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và các cán bộ liên quan trong quá trình giải quyết hồ sơ để xử lý kịp thời, chấm dứt tình trạng để hồ sơ quá hạn trên Hệ thống dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chủ tịch UBND huyện giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND&UBND huyện đôn đốc các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên theo yêu cầu của UBND tỉnh./.

                                                                          Hoàng Bảo Châu