ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
THỰC HIỆN MỘT SỐ GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC...   Tin mới
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1306/UBND-VP về việc thực hiện một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính theo Thông báo số 210/TB-VPCP của...
Xem tiếp
1