Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 07/2018/TT-BTC 24 00:00:00.0/01/2018

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"

2 33/2014/TT-BLĐTBXH 24 00:00:00.0/12/2014

TT số 33/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp

3 5228/BNV-CQĐP 05 00:00:00.0/12/2014

CV số 5228/BNV-CQĐP V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

4 29/2014/TTLT 24 00:00:00.0/10/2014

TTLT số 29/2014/TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

5 30/2014/TT-BYT 28 00:00:00.0/08/2014

TT số 30/2014/TT-BYT Quy định về khám, chữa bệnh nhân đạo

6 32/2014/TT-BGTVT 08 00:00:00.0/08/2014

CV số 32/2014/TT-BGTVT V/v hướng dẫn vận hành sử dựng đường giao thông nông thôn

7 582/QD-UBDT 18 00:00:00.0/12/2013

Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặt biệt khó khăn vùng dân tọc và vùng miền núi vào diện đầu tư chương trình 135

8 852/QĐ-UBDT 18 00:00:00.0/12/2013

QĐ số:852/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi vào diện đầu tư chương trình 135

Trang : 1