Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 13903/TT 12 00:00:00.0/12/2017

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP

2 123/2017/NĐ-CP 22 00:00:00.0/11/2017

NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ

3 13/CT-TTg 10 00:00:00.0/06/2015

CT 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

4 32/2015/NĐ-CP 25 00:00:00.0/03/2015

NĐ số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

5 98/NĐ-CP 26 00:00:00.0/12/2014

NĐ số 98/NĐ-CP V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy

6 117/2014/NĐ-CP 08 00:00:00.0/12/2014

NĐ số 117/2014/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

7 50/2014/QĐ-TTg 04 00:00:00.0/09/2014

QĐ số 50/2014/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ nâng cáo hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 -

8 1447/TTg-KTN 13 00:00:00.0/08/2014

CV số 1447/TTg-KTN V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQGXDNTM

9 66/2014/NĐ-CP QĐ 04 00:00:00.0/07/2014

NĐ số 66/2014/NĐ-CP QĐ chi tiết, hướng dẫn thị hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, TT s)

10 288/BTT-VP 01 00:00:00.0/07/2014

CV số 288/BTT-VP

11 64/2014/NĐ-CP 26 00:00:00.0/06/2014

NĐ số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân

Trang : 1