Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 5228/BNV-CQĐP 05 00:00:00.0/12/2014

CV số 5228/BNV-CQĐP V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã

2 717/UBTVQH13-CTĐB 18 00:00:00.0/08/2014

CV số 717/UBTVQH13-CTĐB Vv lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 gửi TT HĐND các xã, thị trấn

3 1447/TTg-KTN 13 00:00:00.0/08/2014

CV số 1447/TTg-KTN V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQGXDNTM

4 32/2014/TT-BGTVT 08 00:00:00.0/08/2014

CV số 32/2014/TT-BGTVT V/v hướng dẫn vận hành sử dựng đường giao thông nông thôn

5 288/BTT-VP 01 00:00:00.0/07/2014

CV số 288/BTT-VP

6 473/RPMU-PD1 18 00:00:00.0/03/2014

CV số 473_RPMU_PD1 gửi phòng KT-HT, UBND xã Sơn Thủy

Trang : 1