Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 13/CT-TTg 10 00:00:00.0/06/2015

CT 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước

2 27/CT-TTg 27 00:00:00.0/12/2013

CT số: 27/CT-TTg V/v tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Trang : 1