Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 32/2015/NĐ-CP 25 00:00:00.0/03/2015

NĐ số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2 98/NĐ-CP 26 00:00:00.0/12/2014

NĐ số 98/NĐ-CP V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy

3 117/2014/NĐ-CP 08 00:00:00.0/12/2014

NĐ số 117/2014/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

4 66/2014/NĐ-CP QĐ 04 00:00:00.0/07/2014

NĐ số 66/2014/NĐ-CP QĐ chi tiết, hướng dẫn thị hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, TT s)

5 64/2014/NĐ-CP 26 00:00:00.0/06/2014

NĐ số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân

6 852/QĐ-UBDT 18 00:00:00.0/12/2013

QĐ số:852/QĐ-UBDT Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi vào diện đầu tư chương trình 135

Trang : 1