Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 13903/TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Chính phủ 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
2 123/2017/NĐ-CP NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ Chính phủ 22 00:00:00.0/11/2017 Còn
3 13/CT-TTg CT 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ 10 00:00:00.0/06/2015 Còn
4 32/2015/NĐ-CP NĐ số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25 00:00:00.0/03/2015 Còn
5 98/NĐ-CP NĐ số 98/NĐ-CP V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy Chính phủ 26 00:00:00.0/12/2014 Còn
6 33/2014/TT-BLĐTBXH TT số 33/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp Bộ và ngang bộ 24 00:00:00.0/12/2014 Còn
7 117/2014/NĐ-CP NĐ số 117/2014/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn Chính phủ 08 00:00:00.0/12/2014 Còn
8 5228/BNV-CQĐP CV số 5228/BNV-CQĐP V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã Bộ và ngang bộ 05 00:00:00.0/12/2014 Còn
9 29/2014/TTLT TTLT số 29/2014/TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Bộ và ngang bộ 24 00:00:00.0/10/2014 Còn
10 50/2014/QĐ-TTg QĐ số 50/2014/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ nâng cáo hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 - Chính phủ 04 00:00:00.0/09/2014 Còn
11 30/2014/TT-BYT TT số 30/2014/TT-BYT Quy định về khám, chữa bệnh nhân đạo Bộ và ngang bộ 28 00:00:00.0/08/2014 Còn
12 717/UBTVQH13-CTĐB CV số 717/UBTVQH13-CTĐB Vv lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 gửi TT HĐND các xã, thị trấn Quốc hội 18 00:00:00.0/08/2014 Còn
13 1447/TTg-KTN CV số 1447/TTg-KTN V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQGXDNTM Chính phủ 13 00:00:00.0/08/2014 Còn
14 32/2014/TT-BGTVT CV số 32/2014/TT-BGTVT V/v hướng dẫn vận hành sử dựng đường giao thông nông thôn Bộ và ngang bộ 08 00:00:00.0/08/2014 Còn
15 66/2014/NĐ-CP QĐ NĐ số 66/2014/NĐ-CP QĐ chi tiết, hướng dẫn thị hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, TT s) Chính phủ 04 00:00:00.0/07/2014 Còn
16 288/BTT-VP CV số 288/BTT-VP Chính phủ 01 00:00:00.0/07/2014 Còn
17 64/2014/NĐ-CP NĐ số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân Chính phủ 26 00:00:00.0/06/2014 Còn
18 473/RPMU-PD1 CV số 473_RPMU_PD1 gửi phòng KT-HT, UBND xã Sơn Thủy Ban quản lý dự án Đường sắt 18 00:00:00.0/03/2014 Còn
19 27/CT-TTg CT số: 27/CT-TTg V/v tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước Thủ tướng chính phủ 27 00:00:00.0/12/2013 Còn
20 582/QD-UBDT Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặt biệt khó khăn vùng dân tọc và vùng miền núi vào diện đầu tư chương trình 135 Bộ và ngang bộ 18 00:00:00.0/12/2013 Còn
Trang :
1