Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 07/2018/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" Bộ và ngang bộ 24/01/2018 Còn
2 141/2017/NĐ-CP NĐ số 141/2017/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Chính phủ 19/12/2017 Còn
3 139/2017/NĐ-CP NĐ 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng Chính phủ 19/12/2017 Còn
4 13903/TT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP Chính phủ 12/12/2017 Còn
5 123/2017/NĐ-CP NĐ số 123/2017/NĐ-CP Nghị định chính phủ Chính phủ 22/11/2017 Còn
6 13/CT-TTg CT 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước Chính phủ 10/06/2015 Còn
7 32/2015/NĐ-CP NĐ số 32/2015/NĐ-CP Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ 25/03/2015 Còn
8 98/NĐ-CP NĐ số 98/NĐ-CP V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy Chính phủ 26/12/2014 Còn
9 33/2014/TT-BLĐTBXH TT số 33/2014/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp Bộ và ngang bộ 24/12/2014 Còn
10 117/2014/NĐ-CP NĐ số 117/2014/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn Chính phủ 08/12/2014 Còn
11 5228/BNV-CQĐP CV số 5228/BNV-CQĐP V/v xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã Bộ và ngang bộ 05/12/2014 Còn
12 29/2014/TTLT TTLT số 29/2014/TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Bộ và ngang bộ 24/10/2014 Còn
13 50/2014/QĐ-TTg QĐ số 50/2014/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ nâng cáo hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 - Chính phủ 04/09/2014 Còn
14 30/2014/TT-BYT TT số 30/2014/TT-BYT Quy định về khám, chữa bệnh nhân đạo Bộ và ngang bộ 28/08/2014 Còn
15 717/UBTVQH13-CTĐB CV số 717/UBTVQH13-CTĐB Vv lấy phiếu tín nhiệm theo NQ số 35/2012/QH13 gửi TT HĐND các xã, thị trấn Quốc hội 18/08/2014 Còn
16 1447/TTg-KTN CV số 1447/TTg-KTN V/v huy động vốn đóng góp của dân để thực hiện chương trình MTQGXDNTM Chính phủ 13/08/2014 Còn
17 32/2014/TT-BGTVT CV số 32/2014/TT-BGTVT V/v hướng dẫn vận hành sử dựng đường giao thông nông thôn Bộ và ngang bộ 08/08/2014 Còn
18 66/2014/NĐ-CP QĐ NĐ số 66/2014/NĐ-CP QĐ chi tiết, hướng dẫn thị hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai gửi các phòng ban, đơn vị, UBND các xã, TT s) Chính phủ 04/07/2014 Còn
19 288/BTT-VP CV số 288/BTT-VP Chính phủ 01/07/2014 Còn
20 64/2014/NĐ-CP NĐ số 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiếp công dân Chính phủ 26/06/2014 Còn
Trang :
1