Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
17
Thi đua - Khen thưởng
946
Tổng Hợp
49
Xây dựng cơ bản
7
Công nghệ thông tin
100
Tư pháp
11
An toàn thực phẩm
89
Nội Vụ
155
Lao động - TB&XH
130
Nội vụ
40
Nông thôn mới
1
Phòng cháy, chữa cháy
27
Nội chính
69
Giao thông
32
Xây dựng
57
Cải cách hành chính
3
PCLB
94
Đất đai
42
An ninh quốc phòng
124
Tài chính