Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
17
Thi đua - Khen thưởng
437
Tổng Hợp
48
Xây dựng cơ bản
5
Công nghệ thông tin
88
Tư pháp
11
An toàn thực phẩm
59
Nội Vụ
120
Lao động - TB&XH
120
Nội vụ
26
Nông thôn mới
20
Nội chính
68
Giao thông
28
Xây dựng
53
Cải cách hành chính
3
PCLB
93
Đất đai
41
An ninh quốc phòng
96
Tài chính
159
Văn hóa - Xã hội