Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
18
Thi đua - Khen thưởng
1322
Tổng Hợp
49
Xây dựng cơ bản
8
Công nghệ thông tin
127
Tư pháp
11
An toàn thực phẩm
113
Nội Vụ
178
Lao động - TB&XH
132
Nội vụ
51
Nông thôn mới
1
Phòng cháy, chữa cháy
37
Nội chính
72
Giao thông
33
Xây dựng
60
Cải cách hành chính
3
PCLB
97
Đất đai
43
An ninh quốc phòng