Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
17
Thi đua - Khen thưởng
738
Tổng Hợp
49
Xây dựng cơ bản
6
Công nghệ thông tin
95
Tư pháp
11
An toàn thực phẩm
79
Nội Vụ
134
Lao động - TB&XH
127
Nội vụ
36
Nông thôn mới
1
Phòng cháy, chữa cháy
25
Nội chính
69
Giao thông
30
Xây dựng
56
Cải cách hành chính
3
PCLB
94
Đất đai
41
An ninh quốc phòng
108
Tài chính
176
Văn hóa - Xã hội