Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1737
Tổng Hợp
49
Xây dựng cơ bản
15
Công nghệ thông tin
12
An toàn thực phẩm
86
Nông thôn mới
4
Phòng cháy, chữa cháy
74
Giao thông
39
Xây dựng
62
Cải cách hành chính
104
Đất đai
267
Văn hóa - Xã hội
1
Giao thông
106
Kinh tế - Hạ tầng
5
Tài chính - Kế hoạch
16
Phòng chống dịch bệnh
31
Y Tế
9
Văn hóa
6
Giải phóng mặt bằng
4
Tôn giáo
22
Thanh tra huyện
19
Thi đua - Khen thưởng
189
Tư pháp