Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
12
Thi đua - Khen thưởng
51
Tổng Hợp
48
Xây dựng cơ bản
5
Công nghệ thông tin
52
Tư pháp
7
An toàn thực phẩm
6
Nội Vụ
74
Lao động - TB&XH
97
Nội vụ
6
Nông thôn mới
1
Nội chính
51
Giao thông
10
Xây dựng
38
Cải cách hành chính
3
PCLB
63
Đất đai
29
An ninh quốc phòng
38
Tài chính
109
Văn hóa - Xã hội
148
Nông nghiệp
3
Kinh tế - Hạ tầng
1
Tài chính - Kế hoạch
10
Phòng chống dịch bệnh
2
Nội chính
703
Khác
13
Y Tế
144
Tài nguyên - Môi trường