Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Năm hiển thị:
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
15
Thi đua - Khen thưởng
189
Tổng Hợp
48
Xây dựng cơ bản
5
Công nghệ thông tin
68
Tư pháp
9
An toàn thực phẩm
39
Nội Vụ
91
Lao động - TB&XH
107
Nội vụ
6
Nông thôn mới
7
Nội chính
62
Giao thông
24
Xây dựng
46
Cải cách hành chính
3
PCLB
88
Đất đai
36
An ninh quốc phòng
62
Tài chính
135
Văn hóa - Xã hội
186
Nông nghiệp
8
Kinh tế - Hạ tầng
1
Tài chính - Kế hoạch
12
Phòng chống dịch bệnh
6
Nội chính
712
Khác