Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 810/HĐGDQPAN 10 00:00:00.0/09/2018

CV 810/HĐGDQPAN Về việc thực hiện bồi dưỡng QPAN năm 2018.

2 1698/UBND-QS 03 00:00:00.0/08/2018

CV số 1698/UBND-QS Về việc xây dựng nhà trực, phòng trực lực lượng dân quân thường trực, cơ động và mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ.

Trang : 1