Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 201/TB-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

TB tuyển dụng viên chức DS-KHHGD năm 2018

2 200/KH-UBND 25 00:00:00.0/01/2018

KH tuyển dụng viên chức DS - KHHGĐ năm 2018

3 208/NV 01 00:00:00.0/12/2017

CV số 208/NV V/v lập danh sách cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

4 43/NV 10 00:00:00.0/07/2015

CV số 43/NV V/v thực hiện QĐ số 20/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nâng bậc lương trước thời hạn

Trang : 1