Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 300/TB-PTQĐ 18 00:00:00.0/06/2019

TB số 300/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy.

2 275/TB-PTQĐ 10 00:00:00.0/06/2019

Tb số 275/TB-PTQĐ Công khai V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đấtb tại xã Hồng Thủy lần 2, huyện Lệ Thủy.

3 277/TB-PTQĐ 10 00:00:00.0/06/2019

TB số 277/TB-PTQĐ Công khai V/v lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

4 265/TB-PTQĐ 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 265/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tạ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.

5 185/TB-PTQĐ 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 185/TB -PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

6 0/TB-PTQĐ 17 00:00:00.0/04/2014

TB số: 10/TB-PTQĐ V/v Bán đấu giá QSDĐ

Trang : 1