Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 903/TB-SXD 10 00:00:00.0/06/2015

CV số 903/TB-SXD V/v công bố thông tin năng lực của các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công xây dựng

2 780/QĐ-SXD 25 00:00:00.0/05/2015

QĐ số 780/QĐ-SXD V/v công bố điều chỉnh chỉ số giá xây dựng năm 2014

3 753/SXD-QLN 21 00:00:00.0/05/2015

CV số 753/SXD-QLN V/v giao đất không thông qua đấu giá các lô đất tại Đồng Hới

4 1331/SXD-VLXD 04 00:00:00.0/09/2014

CV số 1331/SXD-VLXD V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và lập kế hoạch đầu tư công

5 1206/QĐ-SXD 03 00:00:00.0/08/2014

QĐ số 1206/QĐ-SXD Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2014

6 876/QĐ-SXD 08 00:00:00.0/07/2014

QĐ số 876/QĐ-SXD V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 năm 2014

7 802/SXD-QLHĐXD 04 00:00:00.0/07/2014

CV số 802/SXD-QLHĐXD V/v sử dụng gạch tuynel đối với các công trình thuộc Chương trình MTQG XDNTM trên địa bàn tỉnh QB - 1788321 (Bytes)

8 344/HD-SXD 01 00:00:00.0/03/2014

CT số:344/HD-SXD Áp dụng thiết kế mẫu vẽ thiết kế thi công và dự toán khối lượng các công trình MTQG XDNTM

Trang : 1