Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 28_STP-XDKTVB 15 00:00:00.0/01/2019

CV số 28_STP-XDKTVB V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

2 191/TB-STP 02 00:00:00.0/02/2018

TB số 191/TB-STP Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

3 191/TB-STP 30 00:00:00.0/01/2018

TB só 191/TB-STP Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

4 1213/STP-HCTP 06 00:00:00.0/07/2015

CV số 1213/STP-HCTP V/v hướng dẫn trr khai thực hiện TTLT số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

5 1115/STP-KSTT 22 00:00:00.0/06/2015

CV số 1115/STP-KSTT V/v đề nghị điều chỉnh mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

6 295/KH-STP 19 00:00:00.0/03/2014

CV số 295_KH_STP gửi phòng Tư pháp

Trang : 1