Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1213/STP-HCTP 06 00:00:00.0/07/2015

CV số 1213/STP-HCTP V/v hướng dẫn trr khai thực hiện TTLT số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

2 1115/STP-KSTT 22 00:00:00.0/06/2015

CV số 1115/STP-KSTT V/v đề nghị điều chỉnh mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

3 295/KH-STP 19 00:00:00.0/03/2014

CV số 295_KH_STP gửi phòng Tư pháp

Trang : 1