Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 357/SVHTT-XDNSVHGD 29 00:00:00.0/05/2018

CV số 357/SVHTT-XDNSVHGD v/v hướng dẫn bổ sung thực hiện tiêu chí 06 về văn hóa trong Chương trình mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

2 01/TB-SVHTT 10 00:00:00.0/01/2018

TB số 01/TB-SVHTT Chức danh, chữ ký của ông Lê Phú Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình

3 294/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ 24 00:00:00.0/04/2015

CV số 294/SVHTTDL-XDNSVH&GĐ Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng

4 1034/SVHTTDL-XDNSVHGD 06 00:00:00.0/01/2015

CV số 1034/SVHTTDL-XDNSVHGD V/v sao gửi Thông tư 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL

5 859/SVHTTDL-XDNSVHGĐ 06 00:00:00.0/11/2014

CV số 859/SVHTTDL-XDNSVHGĐ V/v thực hiện tiêu chí XD cơ sở vật chất văn hóa trong XDNTM

6 137/SVHTTDL 06 00:00:00.0/03/2014

Số137/SVHTTDL-XDNSVH&GD Công Văn gửi Nội vụ, Văn hóa

Trang : 1