Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 16/TTr-UBND 14 00:00:00.0/03/2014

CV số: 16/TTr-UBND Tờ trình gửi TNMT, VPĐKQSDĐ

Trang : 1