Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 753/SNV-TC 30 00:00:00.0/06/2015

CV số 753/SNV-TC V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ tinh giảm tổ chức, bộ máy, biên chế

2 713/SNV-XDCQ 23 00:00:00.0/06/2015

CV số 713/SNV-XDCQ V/v thực hiện Nghị định số 26/26/2015NĐ-CP của Chính phủ

3 357/SNV-TC 03 00:00:00.0/04/2015

CV số 357/SNV-TC V/v hướng dẫn thực hiện QĐ số 10/QĐ-UBND của UBND tỉnh

4 158/QĐ-BTC 19 00:00:00.0/03/2015

QĐ số 158/QĐ-BTC V/v ban hành Thể lệ Cuộc thi viết về " Gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc"

5 225/TB-SNV 18 00:00:00.0/03/2015

Tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển

6 40/QĐ-SNV 16 00:00:00.0/01/2015

QĐ số 40/QĐ-SNV V/v phân công đội viên Đề án 500 đi thực tế tại các xã

7 236/SNV-CCHC 14 00:00:00.0/03/2014

Số 236/SNV-CCHC Công Văn gửi Nội vụ

8 216/SNV-CCVC 12 00:00:00.0/03/2014

CV số: 216/SNV-CCVC Công văn gửi NV, TC-KH

9 200/SNV-CCHC 10 00:00:00.0/03/2014

CV số: 200/SNV-CCHC Công văn gửi Nội vụ, Tư pháp

Trang : 1