Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 05_STNMT 24 00:00:00.0/01/2019

TB số 05_STNMT V/v Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình

2 2353/STNMT-CCQLDD 14 00:00:00.0/12/2018

CV số 2353/STNMT-CCQLDD V/v thực hiện thống kê đât đai năm 2018

3 313/TB-QTTNMT 13 00:00:00.0/12/2018

TB số 313/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 239/TB-VPĐK 01 00:00:00.0/11/2018

TB số 239/TB-VPĐK V/v Hủy GCN QSD đất có số phát hành AI 719978 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Công ty Cổ phần thiết bị Thực phẩm

5 1883/STNMT-CCQLĐD 22 00:00:00.0/10/2018

CV số 1883/STNMT-CCQLĐD V/v xử lý các trường hợp tồn đọng chưa được cấp GCN QSD đất

6 1803/STNMT-CCMT 15 00:00:00.0/10/2018

CV số 1803/STNMT-CCMT V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường của mô hình xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg

7 238/TB-QTTNMT 17 00:00:00.0/09/2018

TB số 238/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 232/TB-VPĐK 17 00:00:00.0/09/2018

TB số 232/TB-VPĐK v/v hủy GCN QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp có số phát hành BN 786511 do UBND tỉnh đã cấp

9 231_TB-VPĐK 17 00:00:00.0/09/2018

TB số 231_TB-VPĐK V/v hủy GCN QSD đất đã cấp có số phát hành AP 402775 do UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp cho Ban QL rừng phòng hộ Tuyên Hóa

10 877/STNMT_CCQLDD 30 00:00:00.0/05/2018

CV số 877/STNMT_CCQLDD V/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện

11 65/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/04/2018

TB số 65/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

12 57/QHTN-KS 13 00:00:00.0/04/2018

CV số 57/QHTN-KS v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025

13 384/STNMT-CNTT 19 00:00:00.0/03/2018

CV số 384/STNMT-CNTT V/v tập huấn phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình trong xử lý TTHC đất đai

14 27/TB-QTTNMT 02 00:00:00.0/03/2018

TB số 27/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 27/TB-QTTNMT 27 00:00:00.0/02/2018

TB số 27/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16 19/TB-QTTNMT 31 00:00:00.0/01/2018

TB số 19/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 72/STNMT_CCQLDD 17 00:00:00.0/01/2018

CV số 72/STNMT_CCQLDD Báo cáo tình hình đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2017

18 241/TB-QTTNMT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 41/TB-QTTNMT Thông báo kết quả quan trắc môi trường

19 2226/STNMT-CCQLDĐ 24 00:00:00.0/11/2017

CV số 2226/STNMT-CCQLDĐ V/v thống kê đất đai năm 2017

20 927/STNMT-TTr 02 00:00:00.0/07/2015

CV số 927/STNMT-TTr V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong cấp GCN QSDĐ

Trang : 1 2  Tiếp