Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 65/TB-QTTNMT 20 00:00:00.0/04/2018

TB số 65/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2 57/QHTN-KS 13 00:00:00.0/04/2018

CV số 57/QHTN-KS v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025

3 384/STNMT-CNTT 19 00:00:00.0/03/2018

CV số 384/STNMT-CNTT V/v tập huấn phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình trong xử lý TTHC đất đai

4 27/TB-QTTNMT 02 00:00:00.0/03/2018

TB số 27/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 27/TB-QTTNMT 27 00:00:00.0/02/2018

TB số 27/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6 19/TB-QTTNMT 31 00:00:00.0/01/2018

TB số 19/TB-QTTNMT Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 72/STNMT_CCQLDD 17 00:00:00.0/01/2018

CV số 72/STNMT_CCQLDD Báo cáo tình hình đấu giá QSD đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2012 đến ngày 30/06/2017

8 241/TB-QTTNMT 28 00:00:00.0/12/2017

TB số 41/TB-QTTNMT Thông báo kết quả quan trắc môi trường

9 2226/STNMT-CCQLDĐ 24 00:00:00.0/11/2017

CV số 2226/STNMT-CCQLDĐ V/v thống kê đất đai năm 2017

10 927/STNMT-TTr 02 00:00:00.0/07/2015

CV số 927/STNMT-TTr V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong cấp GCN QSDĐ

11 755/STNMT-QHKH 29 00:00:00.0/05/2015

CV số 755/STNMT-QHKH V/v hướng dẫn thủ tục xác định giá đất cụ thể

12 1263/TNMT-CCMT 26 00:00:00.0/08/2014

CV số 1263/TNMT-CCMT V/v thông báo thể lệ cuộc thi " Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững

13 346/TNMT-QHKH 14 00:00:00.0/03/2014

Số 346/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, UBND xã Sen Thủy, Hưng Thủy

14 322/TNMT-QHKH 13 00:00:00.0/03/2014

Số 322/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, KT-HT

15 309/TNMT-CCMT 11 00:00:00.0/03/2014

CV số: 309/TNMT-CCMT CV gửi TNMT, KT HT, NN

16 264/TNMT-KS 03 00:00:00.0/03/2014

CV số: 264/TNMT-KS V/v xử lý tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi

Trang : 1