Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2226/STNMT-CCQLDĐ 24 00:00:00.0/11/2017

CV số 2226/STNMT-CCQLDĐ V/v thống kê đất đai năm 2017

2 927/STNMT-TTr 02 00:00:00.0/07/2015

CV số 927/STNMT-TTr V/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong cấp GCN QSDĐ

3 755/STNMT-QHKH 29 00:00:00.0/05/2015

CV số 755/STNMT-QHKH V/v hướng dẫn thủ tục xác định giá đất cụ thể

4 1263/TNMT-CCMT 26 00:00:00.0/08/2014

CV số 1263/TNMT-CCMT V/v thông báo thể lệ cuộc thi " Tuổi trẻ với sáng kiến vì môi trường bền vững

5 346/TNMT-QHKH 14 00:00:00.0/03/2014

Số 346/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, UBND xã Sen Thủy, Hưng Thủy

6 322/TNMT-QHKH 13 00:00:00.0/03/2014

Số 322/TNMT-QHKH CV gửi TNMT, TC-KH, KT-HT

7 309/TNMT-CCMT 11 00:00:00.0/03/2014

CV số: 309/TNMT-CCMT CV gửi TNMT, KT HT, NN

8 264/TNMT-KS 03 00:00:00.0/03/2014

CV số: 264/TNMT-KS V/v xử lý tình trạng khai thác, tập kết cát, sỏi

Trang : 1