Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1188/KHDT_KT 08 00:00:00.0/05/2018

TB số 1188/KHDT_KT Hướng dẫn giao kế hoạch vốn NSTW chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2018

2 85 KHĐT-GM 18 00:00:00.0/04/2018

Sở KH-ĐT đi kiểm tra thực địa ở các xã: Kim Thủy, Lộc Thủy, Liên Thủy, Cam Thủy, Ngư Thủy Nam

3 705/KHĐT-TĐ 27 00:00:00.0/05/2015

CV số 705/KHĐT-TĐ Triển khai hệ thống thông tin phục vụ công tác Giám sát và đánh giá các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

4 558/KHĐT-TH 24 00:00:00.0/04/2015

CV số 558/KHĐT-TH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020

5 1673/KHĐT-TH 12 00:00:00.0/11/2014

CV số 1673/KHĐT-TH V/v điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP kế hoạch năm 2014

6 1673/KHĐT-TH 12 00:00:00.0/11/2014

CV số 1673/KHĐT-TH V/v điều chuyển vốn NSNN và vốn TPCP kế hoạch năm 2014

7 4054/BKHĐT-QLĐT 04 00:00:00.0/07/2014

CV số 4054/BKHĐT-QLĐT V/v thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và nghị định số 63/2014/NĐ-CP

8 168/KHĐT-KTTTTN 21 00:00:00.0/02/2014

Cv số: 168/KHĐT-KTTTTN Gửi TN-MT, TC-KH,LĐTBXH,KTHT

9 91/KHĐT-TH 23 00:00:00.0/01/2014

Cv số: 91/KHĐT-TH Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014

Trang : 1