Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 280/BC-UBND 12 00:00:00.0/12/2017

BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

2 2775/UBND-TTr 12 00:00:00.0/12/2017

CV số 2775/UBND-TTr V/v hướng dẫn, đôn đốc báo cáo kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

3 6507/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

QĐ số 6507/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh

4 95/TB-TCD 11 00:00:00.0/12/2017

TB số 95/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 15/12/2017

5 45/TĐKT 08 00:00:00.0/12/2017

V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017

6 135/TB-HĐND 06 00:00:00.0/12/2017

TB số 135/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 11/12/2017

7 40/GM-HĐGPMB 04 00:00:00.0/12/2017

Tổ chức họp dân để lấy ý kiến góp ý về Phương án bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do GPMB xây dựng công trình đường dây 220kV Đồng Hới- Đông Hà

8 6951/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/12/2017

Ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi trên địa bàn huyện

9 2659/UBND-NN 30 00:00:00.0/11/2017

CV số 2659/UBND-NN V/v tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý bảo vệ an toàn công trình thủy lợi

10 18/GM-HĐND 28 00:00:00.0/11/2017

GM số 18/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XX

11 115/TB-HĐND 16 00:00:00.0/11/2017

TB số 115/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 11 năm 2017

12 113/TB-HĐND 13 00:00:00.0/11/2017

TB số 113/TB-HĐND Lịch giám sát việc thực hiện Kết luận Chủ tọa Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX

13 112/KH-HĐND 09 00:00:00.0/11/2017

KH số 112/KH-HĐND Giám sát tình hình thực hiện Kết luận chủ tọa kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX

14 110/BC-HĐND 08 00:00:00.0/11/2017

BC số 110/BC-HĐND V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri

15 107/KH-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 6 ,HĐND huyện khóa XX

16 6024/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/11/2017

V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân bị ảnh hưởng do GPMB CT đường dây 220kV

17 106/HĐND-VP 03 00:00:00.0/11/2017

CV số 106/HĐND-VP V/v tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021

18 1499/UBND-NV 30 00:00:00.0/09/2015

V/v quản lý văn bản đến, đi và lập hồ sơ trong môi trường mạng

19 87/KH-HĐND 17 00:00:00.0/09/2015

Giám sát chuyên đề V/v t/h chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tại các xã trên địa bàn huyện

20 83/BC-HĐND 07 00:00:00.0/09/2015

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2015

Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp