Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 196/HĐND-VP 18 00:00:00.0/12/2018

CV số 196/HĐND-VP V/v quy định thời hạn gửi báo cáo quyết toán hàng năm

2 154/HĐND-KTXH 26 00:00:00.0/11/2018

CV số 154/HĐND-KTXH V/v thông báo nội dung và thời gian thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội

3 143/HĐND-VP 16 00:00:00.0/11/2018

CV số 143/HĐND-VP v/v báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

4 141/HĐND-VP 14 00:00:00.0/11/2018

CV số 141/HĐND -VP Về việc thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

5 138/BC-UBND 07 00:00:00.0/11/2018

BC số 138/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XX

6 137/QĐ-HĐND 06 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 137/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện KL của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX

7 107/HĐND-KTXH 05 00:00:00.0/10/2018

Cv số 107/HĐND-KTXH V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - xã hội

8 107/HĐND-KTXH 03 00:00:00.0/10/2018

CV số 107/HĐND-KTXH Về việc thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội.

9 105/QĐ-HĐND 21 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 105/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện các quy đinh của Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện"

10 103/QĐ-HĐND-KTXH 14 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 103/QĐ-HĐND-KTXH Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình triển khai và thực hiện Luật HTX năm 2012.

11 101/HĐND-KTXH 05 00:00:00.0/09/2018

BC số 101/HĐND-KTXH V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - xã hội

12 99/BC-HĐND 04 00:00:00.0/09/2018

BC số 99/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 8, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018

13 96/QĐ-HĐND 20 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 96/QĐ-HĐND Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên kháng sản giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn huyện.

14 89/BC-HĐND 03 00:00:00.0/08/2018

BC số 89/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

15 1674/TB_UBND 01 00:00:00.0/08/2018

TB số 1674/TB_UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với diện tích trồng rừng APS để thực hiện dự án FLC tại xã Hồng Thủy

16 87/KL-HĐND 27 00:00:00.0/07/2018

KL số 87/KL-HĐND Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX

17 35/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

18 33/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 33/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019

19 66/TB-HĐND 21 00:00:00.0/06/2018

TB số 66/TB-HĐND V/v thay đổi thời gian tiếp công dân của TT HĐND

20 62/TB-HĐND 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 62/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 6 năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  Tiếp