Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 48/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 48/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

2 49/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 49/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

3 51/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 51/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

4 78/KL-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

KL số 78/KL-HĐND KL của Chủ tọa Kỳ hợp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

5 54/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 54/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

6 77/TB-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

TB số 77/TB-HĐND KL phiên họp chất, trả lời chất vấn của Chủ tọa kỳ họp tại Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

7 53/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019.

8 52/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 52/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

9 50/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

10 13/GM-HĐND 15 00:00:00.0/07/2019

GM số 13/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX, nhiệm 2016 - 2021.

11 13/GM-HĐND 10 00:00:00.0/07/2019

GM số 13/GM-HĐND Thường trực HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 10,HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

12 55/TB-HĐND 26 00:00:00.0/06/2019

TB số 55/TB-HĐND Kết luận của ông Lê Văn Bảo - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tại buổi làm việc với UBND huyện và các ngành liên quan về công tác thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2019.

13 48/BC-HĐND 13 00:00:00.0/06/2019

BC số 48/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

14 49/HĐND-VP 13 00:00:00.0/06/2019

CV số 49/HĐND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 10.

15 46/HĐND-VP 06 00:00:00.0/06/2019

CV số 46/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện.

16 43/TB-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

TB sô 43/TB-HĐND Nội dung HN liên tịch chuẩn bị KH thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

17 44/BC-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

BC số 44/BC-HĐND Tình hình hoạt động của TT HHĐND huyện tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2019.

18 42/QĐ-HĐND 29 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 42/QĐ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 9 và việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri sau KH thứ 9, HĐND huyện khóa XX.

19 41/HDND-BPC 22 00:00:00.0/05/2019

CV số 41/HĐND-BPC V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND huyện.

20 38/HĐND-KTXH 07 00:00:00.0/05/2019

CV số 38/HĐND-KTXH v/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban KT-XH HĐND huyện.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  Tiếp