Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 32/TB-HĐND 21 00:00:00.0/03/2018

TB số 32/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 20/3/2018

2 31/TB-HĐND 20 00:00:00.0/03/2018

TB số 31/TB-HĐND V/v tham gia lớp bồi dưỡng lớp kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã

3 29/QĐ-HĐND 19 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 29/QĐ-HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo NĐ 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ

4 24/TB-HĐND 15 00:00:00.0/03/2018

Thông báo số 24/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 12/3/2018

5 780/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 780/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước vê lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm

6 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

7 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

8 31/BC-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

9 144/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/02/2018

TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

10 13/KH-HĐND 06 00:00:00.0/02/2018

KH số 13/KH-HĐND Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021

11 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

12 200/UBND-VP 26 00:00:00.0/01/2018

V/v thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND huyện

13 01/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

Công điện khẩn_Đảm bảo ATGT cho các hoạt động

14 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

15 03/KH-HĐND 09 00:00:00.0/01/2018

KH số 03/KH-HĐND Tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2018

16 04/KH-HĐND 09 00:00:00.0/01/2018

KH số 04/KH-HĐND Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện năm 2018

17 05/KH-HĐND 09 00:00:00.0/01/2018

KH số 05/KH-HĐND Công tác trọng tâm năm 2018

18 02/TB-HĐND 08 00:00:00.0/01/2018

TB số 02/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 10/01/2018

19 01/BC-HĐND 05 00:00:00.0/01/2018

BC số 01/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri của HĐND huyện sau Kỳ họp thứ 6

20 27/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 27/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018.

Trang : 1 2  3  4  5  6  Tiếp