Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 48/TB-HĐND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 48/TB-HĐND Mời tiếp công dân đinh kỳ phiên ngày 21 tháng 5 năm 2018

2 46/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2018

BC số 46/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

3 42/TB-HĐND 23 00:00:00.0/04/2018

TB số 42/TB-HĐND V/v phân công phụ trách cơ quan

4 39/TB-HĐND 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 39/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 10 tháng 4 năm 2018

5 33/HĐND-VP 28 00:00:00.0/03/2018

CV số 33/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

6 32/TB-HĐND 21 00:00:00.0/03/2018

TB số 32/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 20/3/2018

7 31/TB-HĐND 20 00:00:00.0/03/2018

TB số 31/TB-HĐND V/v tham gia lớp bồi dưỡng lớp kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã

8 29/QĐ-HĐND 19 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 29/QĐ-HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo NĐ 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ

9 24/TB-HĐND 15 00:00:00.0/03/2018

Thông báo số 24/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 12/3/2018

10 780/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 780/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước vê lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm

11 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

12 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

13 144/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/02/2018

TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

14 31/BC-UBND 21 00:00:00.0/02/2018

BC số 31/BC-UBND Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

15 13/KH-HĐND 06 00:00:00.0/02/2018

KH số 13/KH-HĐND Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2016-2021

16 209/TB-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

TBKL của P.Chủ tịch TT UBND huyện tại Hội nghị triển khai công tác VH-TT

17 200/UBND-VP 26 00:00:00.0/01/2018

V/v thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của UBND huyện

18 01/CĐ-UBND 26 00:00:00.0/01/2018

Công điện khẩn_Đảm bảo ATGT cho các hoạt động

19 06/TB-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

TB số 06/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 10/01/2018

20 03/KH-HĐND 09 00:00:00.0/01/2018

KH số 03/KH-HĐND Tiếp công dân của TT HĐND và đại biểu HĐND huyện năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  Tiếp