Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 89/BC-HĐND 03 00:00:00.0/08/2018

BC số 89/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 7, nhiệm vụ tháng 8 năm 2018

2 1674/TB_UBND 01 00:00:00.0/08/2018

TB số 1674/TB_UBND KL của PCT UBND huyện tại buổi làm việc bàn giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB đối với diện tích trồng rừng APS để thực hiện dự án FLC tại xã Hồng Thủy

3 87/KL-HĐND 27 00:00:00.0/07/2018

KL số 87/KL-HĐND Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX

4 35/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

5 33/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 33/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019

6 66/TB-HĐND 21 00:00:00.0/06/2018

TB số 66/TB-HĐND V/v thay đổi thời gian tiếp công dân của TT HĐND

7 62/TB-HĐND 14 00:00:00.0/06/2018

TB số 62/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 20 tháng 6 năm 2018

8 60/BC-UBND 13 00:00:00.0/06/2018

BC số 60/BC-UBND Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri cùa đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 7

9 48/TB-HĐND 14 00:00:00.0/05/2018

TB số 48/TB-HĐND Mời tiếp công dân đinh kỳ phiên ngày 21 tháng 5 năm 2018

10 46/BC-HĐND 07 00:00:00.0/05/2018

BC số 46/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện, hai Ban HĐND huyện tháng 4; nhiệm vụ tháng 5 năm 2018

11 42/TB-HĐND 23 00:00:00.0/04/2018

TB số 42/TB-HĐND V/v phân công phụ trách cơ quan

12 39/TB-HĐND 05 00:00:00.0/04/2018

TB số 39/TB-HĐND Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 10 tháng 4 năm 2018

13 33/HĐND-VP 28 00:00:00.0/03/2018

CV số 33/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

14 32/TB-HĐND 21 00:00:00.0/03/2018

TB số 32/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 20/3/2018

15 31/TB-HĐND 20 00:00:00.0/03/2018

TB số 31/TB-HĐND V/v tham gia lớp bồi dưỡng lớp kỹ năng hoạt động HĐND cấp xã

16 29/QĐ-HĐND 19 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 29/QĐ-HĐND V/v thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo NĐ 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ

17 24/TB-HĐND 15 00:00:00.0/03/2018

Thông báo số 24/TB-HĐND Nội dung buổi tiếp công dân ngày 12/3/2018

18 780/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 780/QĐ-UBND v/v ban hành quy định phân cấp quản lý Nhà nước vê lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm

19 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

20 18/BC-HĐND 01 00:00:00.0/03/2018

BC số 18/BC-HĐND Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  Tiếp