Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1096/UBND-NV 24 00:00:00.0/05/2018

CV số 1096/UBND-NV V/v kiểm tra, nghiệm thu bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp gốc nội nghiệp thuộc Dự án 513

2 1081/UBND-NN 24 00:00:00.0/05/2018

CV số 1081/UBND-NN V/v rà soát, tổng hợp diện tích rừng và đất lâm nghiệp để đề xuất bố trí kinh phí bảo vệ rừng

3 122/GM-UBND 23 00:00:00.0/05/2018

GM số 122/GM-UBND Tổ rà soát, bóc tách đối với diện tích đất Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Nam Quảng Bình

4 1058/KH-UBND 23 00:00:00.0/05/2018

KH số 1058/KH-UBND Tham gia Hội thi "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp năm 2018

5 04/KH-HĐNVQS 23 00:00:00.0/05/2018

KH số 04/KH-HĐNVQS Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

6 05/GM-HĐTĐGĐ 23 00:00:00.0/05/2018

GM số 05/GM-HĐTĐGĐ Hội đồng thẩm định giá đất huyện Lệ Thủy tổ chức thẩm định giá đất cụ thể

7 90/NV 23 00:00:00.0/05/2018

CV số 90/NV V/v lập danh sách đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018

8 1090/UBND-KL 23 00:00:00.0/05/2018

CV số 1090/UBND-KL V/v rà soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch 3 loại rừng

9 102/TCKH-KHĐT 23 00:00:00.0/05/2018

CV số 102/TCKH-KHĐT V/v đăng ký danh mục công trình nguồn kinh phí tỉnh cấp hỗ trợ trả nợ cho các xã đạt chuẩn NTM năm 2018

10 02/TB-VPNTM 22 00:00:00.0/05/2018

TB số 02/TB-VPNTM V/v phân công cán bộ phụ trách Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu

11 2130/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2130/QĐ-UBND V/v phê duyệt Phương án bán đấu giá QSD đất ở tại xã Liên Thủy

12 04/KH-HĐNVQS 22 00:00:00.0/05/2018

KH số 04/KH-HĐNVQS Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

13 1067/UBND-KTHT 22 00:00:00.0/05/2018

CV số 1067/UBND-KT&HT V/v tiếp tục kiểm tra, rà soát các đối tượng hỗ trợ người có công với Cách mạng

14 2145/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2145/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Thanh Thủy

15 1072/UBND-NN 22 00:00:00.0/05/2018

CV số 1072/UBND-NN V/v tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát dịch bệnh thủy sản

16 2132/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2132/QĐ-UBND V/v ban hành Khung tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, Hợp tác xã kiểu mẫu và Vườn kiểu mẫu trên địa bàn huyện

17 2139/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 2139/QĐ-UBND V/v thành lập BTC Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang

18 1054/UBND-TNMT 22 00:00:00.0/05/2018

CV số 1054/UBND-TNMT V/v thực hiện công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản

19 1069/UBND-PTQĐ 22 00:00:00.0/05/2018

CV số 1069/UBND-PTQĐ V/v đảm bảo tiến độ thi công công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất ở mới TT NT Lệ Ninh (các lô OM2, OM3, OM4) giai đoạn 1

20 1050/UBND-TCKH 22 00:00:00.0/05/2018

CV số 1050/UBND-TCKH v/v thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách năm 2015

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp