Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 587/UBND-LĐTBXH 23 00:00:00.0/03/2018

CV số 587/UBND-LĐTBXH V/v tăng cường kiểm tra, rà soát kịp thời cứu đói cho nhân dân trong kỳ giáp hạt năm 2018

2 1081/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 1081/QĐ-UBND V/v phê duyệt phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy

3 585/TB-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

TB số 585/TB-UBND V/v giao đất không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy

4 546/KH-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

KH số 546/KH-UBND Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Lệ Thủy

5 03/GM-VPĐP 23 00:00:00.0/03/2018

GM số 03/GM-VPĐP Cuộc họp để thống nhất một số nội dung liên quan đến tiêu chí số 20

6 1082/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 1082/QĐ-UBND V/v đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy

7 525/TB-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

TB số 525/TB-UBND Kết luận của PCT UBND huyện tại cuộc họp bàn công tác giải quyết tái định cư theo Đề án quản lý quy hoạch hai bờ sông Kiến Giang

8 59/KT&HT 23 00:00:00.0/03/2018

CV số 59/KT&HT V/v thống kê các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương

9 574/UBND-TNMT 23 00:00:00.0/03/2018

CV số 574/UBND-TNMT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Văn Thủy

10 846/QĐ-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 846/QĐ-UBND v/v giao cơ quan đầu mối thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm

11 48/BC-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

BC số 48/BC-UBND Kết quả tổ chức Lễ hội DTLS chùa Hoằng Phúc năm 2018

12 583/KH-UBND 23 00:00:00.0/03/2018

KH số 583/KH-UBND Thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng"

13 586/UBND-NN 23 00:00:00.0/03/2018

CV số 586/UBND-NN V/v tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Nình năm 2018

14 381/UBND-TCKH 22 00:00:00.0/03/2018

CV số 381/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Thông tư số 129/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 của Bộ Tài chính

15 564/UBND-TCKH 22 00:00:00.0/03/2018

CV số 564/UBND-TCKH Về việc hỗ trợ vốn thực hiện các công trình trường học

16 185/GDĐT 22 00:00:00.0/03/2018

CV số 185/GDĐT V/v tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các đơn vị trường học đang có công trình xây dựng

17 1065/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/03/2018

QĐ số 1065/QĐ-UBND V/v kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020

18 29/2018/NĐ-CP 22 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

19 571/KH-UBND 22 00:00:00.0/03/2018

KH số 571/KH-UBND Triển khai kiểm nghiệm an toàn thực phẩm tại các chợ trung tâm trên địa bàn huyện

20 575/KH-UBND 22 00:00:00.0/03/2018

KH số 575/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp