Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 5316/HD-SXD 17 00:00:00.0/01/2019

HD số 5316/HD-SXD Một số vấn đề sử dụng gạch không nung trong các công trình xây dựng

2 79/QĐ-UBND 14 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 79/QĐ-UBND V/v Quy định tạm thời mức hỗ trợ đối với cán bộ, CC,VC làm việc tại trung tâm hành chính công tỉnh

3 01/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

4 02/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự

5 17/SNN-CCTL 09 00:00:00.0/01/2019

CV số 17/SNN-CCTL V/v hướng dẫn thực hiện tiêu chí "đảm bảo đủ yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ" khi xây dựng nông thôn mới

6 10/KH-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

KH số 10/KH-UBND Thực hiện nghị quyết sô 37/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh

7 23/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 23/QĐ-UBND v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

8 22/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 22/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

9 21/CALT 07 00:00:00.0/01/2019

CV số 21/CALT V/v thông báo phương thức, thủ đoạn tội phạm trộm cắp tài sản

10 01/CĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 01/CĐ-UBND V/v ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh Quảng Bình

11 35/2018/QĐ-UBND 04 00:00:00.0/01/2019

QĐ số 35/2018/QĐ-UBND V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. tầm nhìn đến năm 2025

12 170/2018/TT-BQP 03 00:00:00.0/01/2019

TT số 170/2018/TT-BQP Hướng dẫn một số điều của NĐ số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ

13 10/CĐ-UBND 03 00:00:00.0/01/2019

CĐ số 10/CĐ-UBND V/v phòng chống rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

14 4668/VPUBND-KT 03 00:00:00.0/01/2019

CV số 4668/VPUBND-KT v/v tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức vả kỹ năng về phòng chống thiên tai

15 49/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần thứ I)

16 49/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

17 46/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại NQ số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình

18 44/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 44/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

19 53/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

20 42/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/2018/NQ-HĐND Sửa đổi NQ số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp