Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 130/TDLCN 24 00:00:00.0/06/2019

CV số 130/TDLCN V/v mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLHCNN Chương trình CVC & CV.

2 1559/QĐ-SXD 17 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 1559/QĐ-SXD V/v công bố Chỉ số giá XD tháng 4/2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

3 34/2019/NĐ-CP 26 00:00:00.0/04/2019

NĐ số 34/2019/ NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, TDP.

4 398/TB-VINAEDU 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 398/TB-VINAEDU TB tuyển sinh lớp BD nghiệp vụ đấu thầu dành cho bên mời thầu và nhà thầu.

5 4534/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/04/2019

QĐ số 4534/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Quảng Bình

6 1210/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/04/2019

QĐ số 1210/QĐ-UBND Về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai áng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

7 08/Ct-TTg 08 00:00:00.0/04/2019

CT số 08/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành CN chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

8 331/TB-TCLĐH 05 00:00:00.0/04/2019

TB số 331/TB-TCLĐH Tuyển sinh Văn bằng 2 ĐH Luật hình thức vừa làm vừa học năm 2019

9 580/TB-VKHCN 25 00:00:00.0/03/2019

TB 580/TB-VKHCN Mời tham dự lớp đào tạo các giải pháp CN mới và chỉ dẫn xử lý KT trong lĩnh vực xay dựng KCHT GT tổ chức tại TP Đà Nẵng

10 07/2019/QĐ-UBND 11 00:00:00.0/03/2019

QĐ số 07/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

11 05/CT-TTg 11 00:00:00.0/03/2019

CT số 05/CT-TTg V/v tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt

12 338/STNMT-CCQLDD 07 00:00:00.0/03/2019

CV số 338/STNMT-CCQLDD V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TNMT

13 TB_BAOTANG 07 00:00:00.0/03/2019

TB V/v giới thiệu mẫu con dấu, chức danh và chữ ký của lãnh đạo Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình

14 346/STNMT-CCMT 07 00:00:00.0/03/2019

CV số 346/STNMT-CCMT V/v hướng dẫn tiêu hủy gia súc chết, mắc dịch bệnh đảm bảo vệ sinh môi trường

15 10/CN-Bắc Trung Bộ 27 00:00:00.0/02/2019

CV số 10/CN-Bắc Trung Bộ V/v Hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

16 203/QĐ-UBND 20 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 203/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân số - KHHGĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 430/QĐ-UBND 19 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 430/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh chủ trương đầu tư V/v thực hiện dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang của Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

18 70A/QĐ_UBND 19 00:00:00.0/02/2019

QĐ số 70A/QĐ_UBND V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019

19 133/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/02/2019

TT số 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

20 148/KH-UBND 15 00:00:00.0/02/2019

KH số 148/KH-UBND Thực hiện NĐ 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp