Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 906/UBND-TH 12 00:00:00.0/06/2018

Cv số 906/UBND-TH V/v triển khai thực hiện nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018

2 1820/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

QĐ số 1820/QĐ-UBND V/v ban hành Bộ tiêu chí "Xã đạt chuẩn NTM nâng cao"

3 1827/QĐ-UBND 07 00:00:00.0/06/2018

QĐ số 1827/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dân tộc

4 832/KH-UBND 04 00:00:00.0/06/2018

KH số 832/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 04/2018/TT-BTP 31 00:00:00.0/05/2018

TT số 04_2018_TT_BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

6 808/KH-UBND 31 00:00:00.0/05/2018

KH số 808/KH-UBND Triển khai thực hiện CT số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ

7 1719/QĐ-UBND 31 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1719/QĐ-UBND v/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT tỉnh Quảng Bình

8 812/UBND-VX 31 00:00:00.0/05/2018

CV số 812/UBND-VX v/v tăng cường thực hiện chương trình giảm nghèo

9 02/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

10 03/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

11 1918/LĐTBXH-VL 29 00:00:00.0/05/2018

CV số 1918/LĐTBXH-VL Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

12 77/2018/NĐ-CP 29 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

13 778/KH-UBND 29 00:00:00.0/05/2018

KH số 778_KH_UBND Thực hiện chương trình mục tiêu "Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020"

14 60/TB-CSKVMT 29 00:00:00.0/05/2018

TB số 60/TB-CSKVMT v/v tiếp tục tuyển sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Phòng tại Huế

15 12_2018/QĐ-UBND 22 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

16 12_2018/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

17 1533/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 1533/QĐ-UBND v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý Thương mại thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình

18 12_2018/QĐ-UBND 17 00:00:00.0/05/2018

QĐ số 12_2018/QĐ-UBND Ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai áp dụng cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở gắn liền với QSD đất ở tại Việt Nam

19 1459/TB-CT 16 00:00:00.0/05/2018

TB số 1459/TB-CT V/v phân công theo dõi, chỉ đạo và phụ trách lĩnh vực công tác của các đồng chí Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình

20 1594/TB-VPUBND 16 00:00:00.0/05/2018

TB số 1594/TB-VPUBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình kiêm Trưởng Ban TCD tỉnh

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp