Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1847_PASNN_CNTY 16 00:00:00.0/08/2018

PA số 1847_PASNN_CNTY Quản lý vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm bắt buộc phải sử dụng vắc xin trên địa bàn tình

2 1767/TB-BCH 13 00:00:00.0/08/2018

TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

3 2609/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2609/QĐ-UBND V/v phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

4 2608/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2608/QĐ-UBND V/v quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá cây trồng xuất vườn các loại cây trồng rừng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

5 2571/QĐ-UBND 09 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

6 1767/TB-BCH 07 00:00:00.0/08/2018

TB số 1767/TB-BCH v/v giới thiệu chức vụ và chữ ký cán bộ

7 2571/QĐ-UBND 06 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2571/QĐ-UBND V/v bãi bỏ các Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành

8 2504/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/08/2018

QĐ số 2504/QĐ-UBND v/v công bố thủ tục hành chính lĩnh vực GDĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình

9 06/TB-CSHVKHXH 02 00:00:00.0/08/2018

TB số 06/TB-CSHVKHXH V/v tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ

10 38/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 38/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

11 41/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 41/NQ-HĐND Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

12 34/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 34/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

13 35_2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35_2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

14 40/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 40/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

15 2655/BCH-TM 31 00:00:00.0/07/2018

CV số 2655/BCH-TM V/v diễn tập bắn đạn thật trên biển của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

16 37/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

17 36/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình

18 39/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 39/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên các địa bàn

19 102/2018/NĐ-CP 31 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 102/2018/NĐ-CP Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

20 2396/QĐ-UBND 30 00:00:00.0/07/2018

QĐ số 2396/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, mở rộng Trụ sở hạt kiểm lâm huyện Lệ Thủy

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp