Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 386/ĐTBD-QLHC 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 386/ĐTBD-QLHC V/v Chiêu sinh khóa tập huấn "Phương án xây dựng quy chế lương và trả lương tăng thêm trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước"

2 558/QĐ-SNN 16 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 558/QĐ-SNN Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi giai đoạn 2018-2020

3 182/CV-ĐT2018 04 00:00:00.0/10/2018

CV số 182/CV-ĐT2018 V/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

4 3256/QĐ-UBND 02 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 3256/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008-2010, định hướng đến 2015 tỉnh Quảng Bình

5 3032/STC-GCS 01 00:00:00.0/10/2018

HD số 3032/STC-GCS Một số nội dung liên quan đến chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

6 122/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 'Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa ", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

7 127/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

8 08/TB-CSHVKHXH 26 00:00:00.0/09/2018

TB số 08/TB-CSHVKHXH v/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thức để dự thi đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công và Luật kinh tế

9 1569/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 1569/KH-UBND Hành động về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, quy thoái rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng" tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

10 2074/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 2074/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

11 3113/QĐ-UBND 21 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3113/QĐ-UBND V/v bãi bỏ 18 thiết kế Bản vẽ thi công và Dự toán mẫu nhà lớp học các cấp và nhà công vụ cho giáo viên thuộc chương trình Kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 tỉnh Quảng Bình

12 115/2018/NĐ-CP 19 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

13 30/TB-TTKHHCVTLT 19 00:00:00.0/09/2018

TB số 30/TB-TTKHHCVTLT V/v tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn tháng 10 và tháng 11/2018

14 22/2018/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 22/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 21/2018/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 21/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở TNMT với UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng ĐK đất đai

16 3067/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

17 3050/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3050/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án "Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình"

18 2101/SNN-TTBVTV 17 00:00:00.0/09/2018

CV số 2101/SNN-TTBVTV V/v khẩn trương tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô theo QĐ số 915/QĐ-TTG

19 07/CĐ-UBND 17 00:00:00.0/09/2018

CĐ số 07/CĐ-UBND v/v khẩn trương tập trung triển khai các biện pháp ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào tỉnh Quảng Bình

20 3067/QĐ-UBND 13 00:00:00.0/09/2018

QĐ số 3067/QĐ-UBND V/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp