Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 04/CT-UBND 10 00:00:00.0/04/2019

CT số 04/CT-UBND V/v tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng, quản lý đất lâm nghiệp và PCCC rừng trên địa bàn

2 08/Ct-TTg 08 00:00:00.0/04/2019

CT số 08/CT-TTg Về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành CN chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

3 02/CT-UBND 29 00:00:00.0/03/2018

CT số 02/CT-UBND v/v tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn lá bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2017-2018

4 01/CT-UBND 12 00:00:00.0/01/2018

CT số 01/CT-UBND V/v đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Lệ Thủy

Trang : 1