Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 46/TB-VPNTM 18 00:00:00.0/06/2019

TB số 46/TB-VPNTM Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM

2 265/TB-PTQĐ 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 265/TB-PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tạ xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.

3 370/TB-BĐQB 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 370/TB_BĐQB V/v giới thiệu chức danh và chữ ký cán bộ.

4 1183/TB-UBND 04 00:00:00.0/06/2019

TB số 1183/TB-UBND Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, PCT và các thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

5 43/TB-HĐND 30 00:00:00.0/05/2019

TB sô 43/TB-HĐND Nội dung HN liên tịch chuẩn bị KH thứ 10 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

6 1137/TB-UBND 28 00:00:00.0/05/2019

TB số 1137/TB-UBND Vể việc thực hiện nghi thức chào cờ tháng 6/2019.

7 27/TB-TCD 28 00:00:00.0/05/2019

TB số 27/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 03/6/2019.

8 1007/TB-UBND 14 00:00:00.0/05/2019

TB số 1007/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN phiên thường kỳ tháng 4/2019.

9 970/TB-UBND 08 00:00:00.0/05/2019

TB số 970/TB - UBND KL của ông Phan Hồng Đăng - PCT UBND huyện, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng NTM, Tổ trưởng TCĐ xây dựng NTM xã Ngư Thủy Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo xã Ngư Thủy Nam về tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

10 903/TB-UBND 26 00:00:00.0/04/2019

TB số 903/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 5/2019.

11 21/TB-TCD 24 00:00:00.0/04/2019

TB số 21/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 02/5/2019.

12 40/TB-UBND 19 00:00:00.0/04/2019

TB số 40/TB-UBND V/v giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch UBND xã Mỹ Thủy.

13 19/TB-TCD 18 00:00:00.0/04/2019

TB số 19/TB-TCD Nội dung buổi tiếp công dân ngày 16/4/2019.

14 185/TB-PTQĐ 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 185/TB -PTQĐ Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại TT NT Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy.

15 816/TB-UBND 16 00:00:00.0/04/2019

TB số 816/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nắm tình hình sản xuất, đời sống và công tác quản lý, bảo vệ rừng tại xã Kim Thủy.

16 02/TB-NN 12 00:00:00.0/04/2019

CV số 02/TB-NN V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng NN&PTNT

17 05/TB-TTDVNN 12 00:00:00.0/04/2019

TB số 05/TB-TTDVNN V/v cử cán bộ phụ trách Trung tâm

18 74/TB-KTHT 11 00:00:00.0/04/2019

TB số 74/TB-KTHT V/v phân công lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động của phòng KT&HT

19 18/TB-TCD 10 00:00:00.0/04/2019

TB số 18/TB-TCD Mời tiếp công dân định kỳ phiên ngày 16 tháng 4 năm 2019

20 758/TB-UBND 09 00:00:00.0/04/2019

TB số 758/TB-UBND KL của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại HN sơ kết tình hình KT-XH, QP-AN quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  Tiếp