Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 02/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ Giải Đẩy gậy huyện Lệ Thủy năm 2018

2 03/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ Giải kéo co huyện Lệ Thủy năm 2018

3 04/ĐL-BTC 18 00:00:00.0/01/2018

ĐL số 04/ĐL-BTC Điều lệ Giải cờ tướng huyện Lệ Thủy năm 2018

4 16/ĐL-BTC 17 00:00:00.0/11/2017

ĐL số 16/ĐL-BTC Giải Việt dã huyện Lệ Thủy năm 2017

5 01/TL-BTC 04 00:00:00.0/03/2015

cuộc thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

6 03/ĐL-BTC 21 00:00:00.0/07/2014

ĐL số 03/ĐL-BTC Điều lệ giải bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy năm 2014

7 02/ĐL-BTC 21 00:00:00.0/07/2014

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2014

Trang : 1