Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2302/KH-UBND 11 00:00:00.0/12/2017

Triển khai chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025

2 2748/KH-UBND 08 00:00:00.0/12/2017

Rà soát hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ còn tồn đọng

3 2748/KH-UBND 07 00:00:00.0/12/2017

Rà soát hồ sơ khen thưởng kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ còn tồn đọng

4 2739/KH-UBND 07 00:00:00.0/12/2017

Triển khai rà soát, xử lý hàng hải sản tồn đọng do sự cố môi trường biển

5 2679/KH-UBND 01 00:00:00.0/12/2017

KH số 2679/KH-UBND Kiểm tra, đánh giá và xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017

6 2636/KH-UBND 29 00:00:00.0/11/2017

KH 2636/KH-UBND Thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Lệ Thủy"

7 2226/KH-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

KH số 2226/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

8 2628/KH-UBND 28 00:00:00.0/11/2017

KH số 2628/KH-UBND Kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây trồng lâm nghiệp

9 14/KH-HDNVQS 24 00:00:00.0/11/2017

KH số 14/KH-HDNVQS Hội nghị hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện Lệ Thủy

10 2597/KH-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

KH số 2597/KH-UBND Thực hiện KH số 52-KH/HU ngày 17/5/2017 của Ban TVHU

11 2586/KH-UBND 23 00:00:00.0/11/2017

KH số 2586/KH-UBND Thực hiện KH số 51-KH/HU ngày 17/5/2017 của Ban TVHU

12 2557/KHUBND 20 00:00:00.0/11/2017

Kh số 2557/KH-UBND Tổng kiểm tra, vận động thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

13 2554/KH-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

KH số 2554/KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng chính phủ

14 2542/KH-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

KH số 2542/KH-UBND Triển khai xác định chỉ số CCHC UBND huyện và UBND các xã, thị trấn năm 2017

15 2545/KH-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

KH số 2545/KH-UBND Thực hiện Đề án " Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lệ Thủy"

16 2540/KH-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

KH số 2540/KH-UBND Triển khai thi hành bộ luật hình sự và Nghị Quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

17 2540/KH-UBND 17 00:00:00.0/11/2017

KH số 2540/KH-UBND Triển khai thi hành bộ luật hình sự và Nghị Quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn huyện Lệ Thủy

18 12/KH-BATGT 15 00:00:00.0/11/2017

KH số 12/KH-BATGT Tổ chức Đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình tử vong do tai nạn giao thông

19 2504/KH-UBND 13 00:00:00.0/11/2017

KH số 2504/KH-UBND Triển khai thực hiện đề án " Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền ...."

20 904/KH-HDNVQS 10 00:00:00.0/11/2017

KH số 904/KH-HDNVQS Sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, Công an năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  Tiếp