Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 68/KH-KBLT 17 00:00:00.0/10/2018

CV số 68/KH-KBLT Kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

2 2278/KH-UBND 16 00:00:00.0/10/2018

KH số 2278/KH-UBND Phân bổ gạo cho học sinh Học ki I, năm học 2018-2019

3 2261/KH-UBND 15 00:00:00.0/10/2018

KH số 2261/KH-UBND Tổ chức lớp tập huấn triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo

4 05/KH-BCĐ 10 00:00:00.0/10/2018

KH số 05/KH-BCĐ Công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

5 110/KH-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

KH số 110/KH-UBND Tổ chức Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa XX

6 223/KH-TCKH 08 00:00:00.0/10/2018

KH số 223/Kh-UBND Giám sát, đánh giá dự án đầu tư đợt 2 năm 2018

7 2944/KH-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

KH số 2944/KH-UBND Thực hiện chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 24/10/2017 cuat BTV Tỉnh ủy

8 2156/KH-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

KH số 2156/KH-UBND Thực hiện kế hoạch số 95-KH/HU ngày 31/8/2019 của Huyện ủy

9 2945/KH-UBND 03 00:00:00.0/10/2018

KH số 2945/KH-UBND Thực hiện chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/10/2017 của BTV Tỉnh ủy

10 2109/KH-UBND 01 00:00:00.0/10/2018

KH số 2109/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đối thoại chính sách giảm nghèo với hộ nghèo tại các xã Ngân Thủy và Hoa Thủy.

11 2084/KH-UBND 01 00:00:00.0/10/2018

KH số 2084/KH-UBND Kế hoạch điều tra thống kê người dân bị chết do tai nạn lao động giai đoạn 2016-2018.

12 2096/KH-UBND 26 00:00:00.0/09/2018

KH số 2096/KH-UBND Định hướng chiến lược Khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

13 2074/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 2074/KH-UBND Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

14 1569/KH-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

KH số 1569/KH-UBND Hành động về "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, quy thoái rừng; bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon và quản lý bền vững tài nguyên rừng" tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

15 2083/TB-UBND 24 00:00:00.0/09/2018

TB số 2083/TB-UBND V/v thực hiện nghi thức Chào cờ tháng 10

16 2062/KH-UBND 21 00:00:00.0/09/2018

KH số 2062/KH-UBND Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Lệ Thủy năm 2019

17 14_KH_UBND 17 00:00:00.0/09/2018

KH số 14_KH_UBND Trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2018

18 2008/KH-UBND 17 00:00:00.0/09/2018

KH số 2008/KH-UBND Tổ chức hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 và tổng kết 5 năm thực hiện "Ngày pháp luật"

19 03/KH-BCĐ 17 00:00:00.0/09/2018

KH số 03/KH-BCĐ Tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

20 03/KH-BCĐ 07 00:00:00.0/09/2018

KH số 03/KH-BCĐ Triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2018

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp