Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 06/CT-UBND 31 00:00:00.0/08/2018

CT số 06/CT-UBND Về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

2 05/CT-UBND 06 00:00:00.0/07/2018

CT số 05/CT-UBND V/v tập trung phòng trừ rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen bảo vệ lúa vụ Hè Thu năm 2018

3 03/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2018

CT số 03/CT-UBND V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

4 03/CT-UBND 03 00:00:00.0/05/2018

CT số 03/CT-UBND V/v tăng cường phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông bảo vệ lúa vụ Đông Xuân 2017 - 2018

5 10/CT-UBND 18 00:00:00.0/12/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm

6 10/CT-UBND 15 00:00:00.0/11/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

7 21/CT-UBND 07 00:00:00.0/11/2017

CT số 21/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2015

CT số 10/CT-UBND V/v đẩy mạnh và phát triển Trung tâm học cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020

9 01/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2015

CT số 01/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

10 08/CT-UBND 25 00:00:00.0/05/2015

CT số 08/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

11 06/CT-HĐND 22 00:00:00.0/01/2015

CT số 06/CT-HĐND Công tác trọng tâm năm 2015 của TT HĐND và hai ban HĐND huyện

12 04/CT-UBND 08 00:00:00.0/07/2014

CT số 04/CT-UBND Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 - 4476472 (Bytes)

13 02/CĐ-CT 27 00:00:00.0/01/2014

Công điện số 02_Công điện của Chủ tịch UBND huyện

14 03/UBND-KTN 02 00:00:00.0/01/2014

CT số: 03/UBND-KTN V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trang : 1