Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 10/CT-UBND 18 00:00:00.0/12/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tăng cường công tác phòng, chống rét và dịch bệnh gia súc, gia cầm

2 10/CT-UBND 15 00:00:00.0/11/2017

CT số 10/CT-UBND V/v tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

3 21/CT-UBND 07 00:00:00.0/11/2017

CT số 21/CT-UBND Tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

4 10/CT-UBND 17 00:00:00.0/06/2015

CT số 10/CT-UBND V/v đẩy mạnh và phát triển Trung tâm học cộng đồng các xã, phường, thị trấn từ nay đến năm 2020

5 01/CT-UBND 05 00:00:00.0/06/2015

CT số 01/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

6 08/CT-UBND 25 00:00:00.0/05/2015

CT số 08/CT-UBND V/v tăng cường, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2015

7 06/CT-HĐND 22 00:00:00.0/01/2015

CT số 06/CT-HĐND Công tác trọng tâm năm 2015 của TT HĐND và hai ban HĐND huyện

8 04/CT-UBND 08 00:00:00.0/07/2014

CT số 04/CT-UBND Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2014 - 4476472 (Bytes)

9 02/CĐ-CT 27 00:00:00.0/01/2014

Công điện số 02_Công điện của Chủ tịch UBND huyện

10 03/UBND-KTN 02 00:00:00.0/01/2014

CT số: 03/UBND-KTN V/v tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Trang : 1