Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 53/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2019.

2 50/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

3 52/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 52/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

4 48/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 48/NQ-HĐND V/v cho thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND huyện Lệ Thủy khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.

5 54/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 54/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

6 51/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 51/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung UV UBND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021.

7 49/NQ-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

NQ số 49/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021.

8 2347/QĐ-UBND 08 00:00:00.0/05/2019

QĐ số 2347/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn

9 49/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/NQ-HĐND Sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

10 46/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/2018/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế được quy định tại NQ số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình

11 45/NQ_HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 45/NQ_HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

12 43/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 43/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

13 46/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 46/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017

14 49/2018/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 49/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (lần thứ I)

15 48/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 48/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Bình (Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý)

16 42/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 42/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HDDND tỉnh khóa XVII bầu

17 44/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 44/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021

18 50/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 50/NQ-HĐND V/v thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

19 53/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 53/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

20 51/NQ-HĐND 02 00:00:00.0/01/2019

NQ số 51/NQ-HĐND Về quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Quảng Bình

Trang : 1 2  3  4  5  Tiếp