Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1685a/QĐ-UBND 03/04/2020

QĐ sô 1685a/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung trên địa bàn huyện Lệ Thủy (Đợt III)

2 95/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 95/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh Phụ lục III và Phụ lục IV tại QĐ số 84/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh về phân bổ vốn ngân sách trung ương hỗ trợ các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020

3 101/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 101/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

4 100/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 100/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm UVUBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

5 94/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 94/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Quảng trường Trung tâm

6 103/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 103/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bẩu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

7 97/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 97/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

8 98/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 98/NQ-HĐND V/v sáp nhập, hợp nhất các thôn thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy

9 99/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 99/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

10 96/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 96/NQ-HĐND V/v bổ sung. điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

11 102/NQ-HĐND 31/03/2020

NQ số 102/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

12 92/NQ-HĐND 17/03/2020

NQ số 92/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh

13 67/NQ-TTHĐND 23/01/2020

NQ số 67/NQ-TTHĐND Về việc chỉ định triệu tập tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

14 58/2019/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 58/2019/NQ-HĐND Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15 84/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 84/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ năm 2020

16 86/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 86/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

17 90/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 90/NQ-HĐND Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

18 81/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 81/NQ-HĐND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018

19 91/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 91/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

20 85/NQ-HĐND 07/01/2020

NQ số 85/NQ-HĐND Phê duyệt chủ trương thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  Tiếp