Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 4903/QĐ-UBND 10 00:00:00.0/10/2018

QĐ số 4903/QĐ-UBND V/v thành lập BCĐ thực hiện Đề án " Tăng cường công tác chống thất thu thuế đôi với lĩnh vực xây dựng cơ bản tư nhân"

2 34/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 34/NQ-HĐND V/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

3 35/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35/NQ-HĐND V/v phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017

4 33/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2018

NQ số 33/NQ-HĐND Về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019

5 30/2017/NQ-HDND 29 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

6 28/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 28/2017/NQ-HDND Sửa đổi bổ sung quy định về mức thu phí và tỉ lệ để lại đơn vị thu phí

7 32/2017/ND-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 32/2017/ND-HDND V/v bãi bỏ một số Nghị quyết HĐND tỉnh

8 35/NQ-HĐND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 35/NQ-HĐND V/v thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

9 31/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/2017/NQ-HDND Về điều chỉnh Chương trình về phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình

10 30/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/NQ-HDND V/v cho thôi làm HĐND tỉnh Quảng Bình

11 38/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 38/NQ-HDND V/v sát nhập các Thôn, Bản, Làng trên địa bàn tỉnh

12 37/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 37/NQ-HDND Về Kế hoạch các cuộc họp thường lệ năm 2018

13 34/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 34/NQ-HĐND Sửa đổi nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh

14 31/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/NQ-HDND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình

15 27/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 27/2017/NQ-HDND Bổ sung tỉ lệ phân chia các khoản thu

16 32/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17 12/2017/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

18 27/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 27/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018.

19 13/2017/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ mới huyện Lệ Thủy

20 31/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021

Trang : 1 2  3  Tiếp