Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 07/QĐ-BCĐ 22 00:00:00.0/11/2017

QĐ số 07/QĐ-BCĐ V/v thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận Danh hiệu "Làng văn hóa", "Đơn vị văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" năm 2017

2 112/NQ-CP 15 00:00:00.0/11/2017

112/NQ-CP V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

3 186/NQ-HĐĐG 26 00:00:00.0/06/2015

NQ số 186/NQ-HĐĐG V/v đấu giá QSD ki ốt bán hàng khu A chợ Tréo

4 07/NQ-HĐĐG 23 00:00:00.0/01/2015

NQ số 07/NQ-HĐĐG Nội quy đấu giá quyền SD ki ốt bán hàng, địa điểm kinh doanh tại khu A Chợ Tréo

5 68/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 68/2014/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015

6 61/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 61/2014/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015

7 59/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 59/2014/NQ-HĐND Về chương trình xây dựng NQ và HĐ, GS của HĐND huyện năm 2015

8 60/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 60/2014/NQ-HĐND V/v quy định tạm thời một số chế độ đối với cô nuôi ngoài biên chế trong các trường MN

9 68/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 68/2014/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015

10 67/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 67/2014/NQ-HĐND Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của huyện Lệ Thủy năm 2015

11 66/2014/NQ-HĐND 17 00:00:00.0/12/2014

NQ số 66/2014/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2015

12 57/NQ-HĐND 29 00:00:00.0/07/2014

NQ số 57/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

13 58/NQ-HĐND 29 00:00:00.0/07/2014

NQ số 58/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh PCT UBND huyện - 1098927 (Bytes)

14 54/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2014

NQ số 54/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh PCT HĐND huyện

15 56/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2014

NQ số 56/NQ-HĐND V/v miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

16 53/2014/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2014

NQ số 53/2014/NQ-HĐND V/v Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Nông trường Lệ Ninh

17 55/NQ-HĐND 25 00:00:00.0/07/2014

NQ số 55/NQ-HĐND V/v xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh PCT HĐND huyện

18 51/2014/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2014

NQ số 51/2014/NQ-HĐND Vv tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN gửi 28 xã, thị trấn, 13 phòng ban, 13 đvị SN

19 52/2014/NQ-HĐND 16 00:00:00.0/07/2014

NQ số 52/2014/NQ-HĐND Vv phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 gửi 28 xã, thị trấn, 13 phòng ban, 13 đvị SN

Trang : 1