Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 30/2017/NQ-HDND 29 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/2017/NQ-HDND Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

2 32/2017/ND-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 32/2017/ND-HDND V/v bãi bỏ một số Nghị quyết HĐND tỉnh

3 27/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 27/2017/NQ-HDND Bổ sung tỉ lệ phân chia các khoản thu

4 31/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/2017/NQ-HDND Về điều chỉnh Chương trình về phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình

5 30/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/NQ-HDND V/v cho thôi làm HĐND tỉnh Quảng Bình

6 31/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/NQ-HDND Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình

7 37/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 37/NQ-HDND Về Kế hoạch các cuộc họp thường lệ năm 2018

8 38/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 38/NQ-HDND V/v sát nhập các Thôn, Bản, Làng trên địa bàn tỉnh

9 34/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 34/NQ-HĐND Sửa đổi nghị quyết 25/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh

10 35/NQ-HĐND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 35/NQ-HĐND V/v thông qua kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018

11 28/2017/NQ-HDND 28 00:00:00.0/12/2017

NQ số 28/2017/NQ-HDND Sửa đổi bổ sung quy định về mức thu phí và tỉ lệ để lại đơn vị thu phí

12 13/2017/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua địa điểm xây dựng trung tâm huyện lỵ mới huyện Lệ Thủy

13 29/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 29/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016

14 26/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 26/NQ-HĐND Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018.

15 27/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 27/NQ-HĐND Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2018.

16 28/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 28/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công của huyện Lệ Thủy năm 2018

17 14/2017/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018

18 30/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 30/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

19 31/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 31/NQ-HĐND Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016-2021

20 32/NQ-HĐND 20 00:00:00.0/12/2017

NQ số 32/NQ-HĐND Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trang : 1 2  Tiếp