Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 1798/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 1798/UBND-TCKH V/v nâng cao chất lượng công tác lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và báo cáo giám sát chủ trương đầu tư

2 147/TCKH-KHĐT 16 00:00:00.0/08/2019

CV số 147/TCKH-KHĐT V/v xây dựng báo cáo phục vụ nội dung làm việc với Thanh tra tỉnh

3 1028/KBLT 15 00:00:00.0/08/2019

CV số 1028/KBLT V/v báo cáo tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn đầu tư.

4 1788/UBND-TCKH 14 00:00:00.0/08/2019

CV số 1788/UBND-TCKH V/v giải pháp tháo gỡ vướng mắc, những vấn đề nổi lên.

5 159/NV 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 159/NV V/v đăng tải Công văn số 1011/TL-BTCCT ngày 02/8/2019 của BTC cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2019"

6 1762/UBND-VHTT 12 00:00:00.0/08/2019

CV số 1762/UBND-VHTTTT V/v cử cán bộ, giáo viên tham gia Tổ trọng tài điều hành giải bóng chuyền (nam, nữ) và bơi, đua thuyền

7 02/ĐL-BTC 12 00:00:00.0/08/2019

ĐL số 02/ĐL-BTC Điều lệ giải bóng chuyền nam Lễ hội 2/9 huyện Lệ Thủy năm 2019

8 1893/CV-BCĐ 09 00:00:00.0/08/2019

CV số 1893/CV-BCĐ V/v thống nhất thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" điểm của huyện Lệ Thủy tại xã Mai Thủy.

9 08/BCĐ-VPNTM 02 00:00:00.0/08/2019

CV số 08/BCĐ-VPNTM V/v đẩy nhanh tiến độ về đích của các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019.

10 1648/UBND-TCKH 29 00:00:00.0/07/2019

Cv số 1648/UBND-TCKH V/v thực hiện kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng giai đoạn 2019 - 2025

11 78/KL-HĐND 24 00:00:00.0/07/2019

KL số 78/KL-HĐND KL của Chủ tọa Kỳ hợp thứ 10, HĐND huyện khóa XX.

12 62/KH-BCĐHMTN 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 62/KH-BCĐ ĐHTN Tổ chức Ngày hội 'Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2019

13 1624/UBND-VP 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 1624/UBND-VP V/v xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư.

14 61/BCĐ 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 61/BCĐ VĐHMTN V/v vận động tham gia Ngày hội "Giọt hồng tình nguyện" đợt 2 năm 2019.

15 1623/UBND-VP 23 00:00:00.0/07/2019

CV số 1623/UBND-VP V/v xây dựng kế hoạch thực hiện KH của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

16 07/BCĐ-VPNTM 19 00:00:00.0/07/2019

CV số 07/BCĐ-VPNMT V/v góp ý báo cáo tổng kết 10 năm XD NTM giai đoạn 2010-2020.

17 75/TB-MTTQ-BTT 19 00:00:00.0/07/2019

TB số 75/Tb-MTTQ-BTT V/v thay đổi địa điểm TXCT đại biểu HĐND

18 1593/UBND-NV 19 00:00:00.0/07/2019

CV số 1593/UBND-NV V/v chấn chỉnh ,một nội dung về công tác VT,LT

19 1573/UBND-TTr 18 00:00:00.0/07/2019

CV số 1573/UBND-TTr V/v triển khai thực hiện Công điện số 724/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20 1599/UBND-VP 18 00:00:00.0/07/2019

CV số 1599/UBND-VP V/v triển khai thực hiện kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2019.

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp