Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2792/UBND-CA 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 2792/UBND-CA V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

2 1057/BĐQB-KHKD 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 1057/BĐQB-KHKD V/v thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương

3 2760/UBND-KTHT 13 00:00:00.0/12/2017

CV số 2760/UBND-KT&HT V/v tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình

4 2775/UBND-TTr 12 00:00:00.0/12/2017

CV số 2775/UBND-TTr V/v hướng dẫn, đôn đốc báo cáo kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017

5 2780/UBND-VHTT 12 00:00:00.0/12/2017

CV sô 2780/UBND-VHTT V/v đề nghị bổ sung cán bộ tham gia đội văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình

6 221/NV 12 00:00:00.0/12/2017

Cv số 221/NV V/v đăng ký mẫu sổ theo dõi Công văn đi, đến năm 2018

7 78/BCĐ-VPNTM 11 00:00:00.0/12/2017

CV số 78/BCĐ-VPNTM V/v rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM được phân công phụ trách

8 2759/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2017

Cv số 2795/UBND-TNMT V/v thực hiện công tác vệ sinh môi trường

9 2645/UBND-TNMT 11 00:00:00.0/12/2017

CV số 2645/UBND-TNMT V/v hướng dẫn thực hiện xét giao đất không qua hình thức đấu giá

10 2750/UBND-KTHT 08 00:00:00.0/12/2017

V/v báo cáo kết quả về xây dựng lộ trình giảm dần, tiến tới xóa bỏ các lối đi dân sinh ngang qua đường sắt

11 287_TCKH 08 00:00:00.0/12/2017

V/v Thực hiện CV số 3706/KHĐT-TH ngày 07/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

12 158/LĐBXH 08 00:00:00.0/12/2017

V/v đăng ký chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019

13 2740/UBND-TNMT 08 00:00:00.0/12/2017

V.v tổ chức đấu giá QSD đất (Đợt 2) đối với các thửa đất tại xã Xuân Thủy

14 45/TĐKT 08 00:00:00.0/12/2017

V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017

15 2741/UBND-TNMT 07 00:00:00.0/12/2017

V/v tổ chức đấu giá QSD đất (Đợt 2) đối với các thửa đất tại xã Sen Thủy

16 2730/UBND-NN 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 2730/UBND-NN V/v đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu năng lực quản lý, khai thác CTTL

17 1513/SCT-XNK 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 1513/SCT-XNK Báo cáo thực hiện kế hoạch số 810/KH-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình

18 183/VPĐP 06 00:00:00.0/12/2017

CV số 183/VPĐP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017

19 286/TCKH-KHĐT 05 00:00:00.0/12/2017

CV số 286/TCKH-KHĐT V/v báo cáo dự kiến phân bổ vốn ĐTPT thuộc Chương trình MTQG GNBV năm 2018

20 01/BCĐ 05 00:00:00.0/12/2017

CV số 01/BCĐ V/v hướng dẫn đề nghị công nhận lại danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" sau 05 năm

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp