Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 2360/UBND-VP 18 00:00:00.0/10/2019

CV số 2360/UBND-VP V/v đôn đốc nộp báo cáo kết quả thực hiện KL của Chủ tọa kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XX

2 943/STTTT-CNTT 18 00:00:00.0/10/2019

Gửi các phòng cử cán bộ tập huấn

3 2331/UBND-NV 16 00:00:00.0/10/2019

CV số 2331/UBND-NV V/v ủy quyền tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

4 2321/UBND-TCKH 16 00:00:00.0/10/2019

CV số 2321/UBND-TCKH Về việc giải ngân vốn đầu tư công của các Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

5 958/BCH-TM 15 00:00:00.0/10/2019

CV số 958/BCH-TM V/v thông báo lịch phúc tra công dân SSNN, tạm hoãn nhập ngũ, tạm miễn nhập ngũ năm 2020

6 2306_UBND_YT 15 00:00:00.0/10/2019

CV số 2306_UBND_YT V/v tăng cường phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các trường học, cơ sở giáo dục

7 1503/KBLT 11 00:00:00.0/10/2019

CV số 1503/KBLT V/v kiểm tra thực tế các công trình trên địa bàn

8 1659/UBND-TNMT 10 00:00:00.0/10/2019

CV số 1659/UBND-TNMT V/v kiểm tra, xử lý việc vận chuyển QSD đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

9 104/HĐND-KTXH 01 00:00:00.0/10/2019

CV số 104/HĐND-KTXH v/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Xã hội

10 2174/UBND-VP 30 00:00:00.0/09/2019

CV số 2174/UBND-VP Thực hiện KL của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với BTV Đảng ủy xã Phú Thủy

11 2158/UBND-TP 27 00:00:00.0/09/2019

CV số 2158/UBND-TP V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019

12 2173/UBND-DT 27 00:00:00.0/09/2019

CV số 2173/UBND-DT V/v chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc

13 2160/UBND-VP 26 00:00:00.0/09/2019

CV số 2160/UBND-VP V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo 9 tháng đầu năm 2019

14 103/HĐND-PC 25 00:00:00.0/09/2019

CV số 103/HĐND-PC V/v thông báo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế

15 2103/UBND-TP 19 00:00:00.0/09/2019

CV số 2103/UBND-TP V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền hướng ứng Ngày Pháp luật năm 2019

16 100/HĐND-VP 16 00:00:00.0/09/2019

CV số 100/HĐND-VP V/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện

17 2062/UBND-VP 16 00:00:00.0/09/2019

CV số 2062/UBND-VP V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn làm việc của BQL Dự án SRDP tỉnh

18 2037/UBND-TP 12 00:00:00.0/09/2019

Cv số 2037/UBND-TP V/v thống kê, tổng hợp và cung cấp các số liệu về lĩnh vực Hộ tịch

19 04/HĐNVQS-CQTT 11 00:00:00.0/09/2019

CV số 04/HĐNVQS-CQTT V/v rà soát, đăng ký bổ sung công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 20202

20 865/BCH-TM 10 00:00:00.0/09/2019

Cv số 865/BCH-TM V/v báo cáo danh sách Thiếu sinh Liên khu 4 thời kỳ chống Pháp

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp