Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 22/VP 20 00:00:00.0/04/2018

CV số 22/VP v/v thực hiện kết luận, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND huyện

2 74/TCKH-NS 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 74/TCKH-NS V/v sao gửi công văn số 2630/STC-ĐT ngày 04/10/2016 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình

3 812/UBND-TNMT 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 812/UBND-TNMT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã MỹThủy

4 59/NV 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 59/NV V/v đăng ký danh sách bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước Chương trình CV năm 2018

5 784/UBND-TNMT 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 784/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã An Thủy

6 41/HĐND-KTXH 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 41/HĐND-KTXH v/v thông báo lịch giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội

7 783/UBND-TNMT-KTHT 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 783/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Xuân Thủy

8 58/NV 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 58/NV V/v rà soát danh sách đăng ký dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên CVC năm 2018

9 93/GM-UBND 19 00:00:00.0/04/2018

GM số 93/GM-UBND UBND huyện tổ chức kiểm tra vị trí đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

10 775/KH-UBND 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 775/KH-UBND Tập huấn một số nội dung Luật Đất đai

11 54/TĐKT 19 00:00:00.0/04/2018

CV số 54/TĐKT V/v quảng cáo trên Tạp chí Thi đua, khen thưởng

12 01/2018/QĐ-UBND 18 00:00:00.0/04/2018

QĐ số 01/2018/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế hoạt động của VPĐP thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM

13 782/UBND-TCKH 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 782/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

14 794/UBND-TNMT 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 794/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Mai Thủy

15 70/TCKH-KHĐT 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 70/TCKH-KHĐT V/v thực hiện các nội dung tại Công văn số 75/UBND-TCKH ngày 12/01/2018 của UBND huyện

16 810/UBND-TCKH 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 810/UBND-TCKH V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy

17 811/UBND-KTHT 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 811/UBND-KTHT V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

18 795/UBND-TNMT 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 795/UBND-TNMT-KTHT V/v đồng ý chủ trương thực hiện đấu giá QSD đất năm 2018 tại xã Thanh Thủy

19 786/UBND-NV 18 00:00:00.0/04/2018

CV số 786/UBND-NV V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hội trên địa bàn huyện

20 806/UBND-TCKH 18 00:00:00.0/04/2018

CV số UBND-TCKH V/v báo cáo kê khai và đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở nhà, đất

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp