Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 400/GM-BDD 06/07/2020

GM số 400/GM-BDD Họp ban đại diện HĐQT NHCSXH

2 1256/UBND-VHTT 30/06/2020

CV số 1256/UBND-VH Về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số.

3 66/BCĐ 30/06/2020

CV số 66/BCĐ Thư cảm ơn của Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" lần thứ VII năm 2020 và Ngày hội "Giọt hồng xứ Lệ"

4 2036/STC-TTTTH 29/06/2020

CV số 2036/STC-TTTTH V/v tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý sử dụng tài sản công và kỹ năng đọc báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính

5 1248/UBND-CA 29/06/2020

CV số 1248/UBND-CA V/v đôn đốc thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

6 02/HĐGDQPAN-QS 26/06/2020

CV số 02/HĐGDQPAN-QS V/v báo cáo bồi dưỡng kiến thức QP-AN nhiệm lỳ 2015-2020

7 1086/UBND-KT&HT 26/06/2020

CV số 1086/UBND-KT&HT V/v chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện

8 169/PVH 24/06/2020

CV số 169/PVH V/v chiêu sinh lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Huyện năm 2020 tại Huế

9 1204/UBND-TP 24/06/2020

CV số 1204/UBND-TP V/v đôn đốc báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2020

10 1160/UBND-TCKH 19/06/2020

CV số 1160/UBND-TCKH V/v điều hành ngân sách trong những tháng còn lại của năm 2020

11 1158/UBND-NV 18/06/2020

CV số 1158/UBND-NV V/v tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng

12 1140/UBND-NV 17/06/2020

CV số 1140/UBND-NV V/v lựa chọn tập thể, cá nhân điển hình tham dự HN điển hình tiên tiến huyện Lệ Thủy lần thứ V

13 1142/UBND-VP 16/06/2020

CV số 1142/UBND-VP V/v kiểm tra, trả lời ý kiến cử tri trước Kỳ hợp thứ 13, HĐNd huyện khóa XX

14 1102/UBND-NV 10/06/2020

CV số 1102/UBND-NV V/v đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

15 15/BCĐ 10/06/2020

CV số 15/BCĐ V/v triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020

16 0601/CV-ĐT2020 08/06/2020

CV số 0601/CV-ĐT2020 V/v Mời tham gia tập huấn nghiệp vụ tại tỉnh Quảng Bình

17 53/DBĐHSS-BDQLCL 08/06/2020

CV số 53/DBĐHSS-BDQLCL v/v gửi thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học Năm học 2020-2021

18 1084/UBND-CA 08/06/2020

CV số 1084/UBND-CA V/v nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

19 01/HĐGDQP 04/06/2020

CV số 01/HĐGDQP V/v khảo sát cán bộ thuộc diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng nhiệm kỳ 2015-2020

20 1037_UBND_YT 02/06/2020

CV số 1037_UBND_YT V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh di vi rút Zika, sốt xuất huyết

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp