Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 133/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/02/2019

TT số 133/2018/TT-BTC Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước

2 01/2019/TT-BNV 14 00:00:00.0/02/2019

TT số 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

3 05/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/02/2019

NĐ số 05/2019/NĐ-CP Về kiểm toán nội bộ

4 01/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 01/2019/NĐ-CP Về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

5 02/2019/NĐ-CP 11 00:00:00.0/01/2019

NĐ số 02/2019/NĐ-CP Về phòng thủ dân sự

6 170/2018/TT-BQP 03 00:00:00.0/01/2019

TT số 170/2018/TT-BQP Hướng dẫn một số điều của NĐ số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ

7 14/2018/TT-BTC 18 00:00:00.0/12/2018

TT số 14/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2018 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

8 32/CT-TTg 14 00:00:00.0/12/2018

CT số 32/CT-TTg Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

9 156/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/12/2018

NĐ số 156/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

10 45/2018/QĐ-TTg 20 00:00:00.0/11/2018

QĐ số 45/2018/QĐ-TTg Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

11 149/2018/NĐ-CP 14 00:00:00.0/11/2018

NĐ số 149/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

12 71/2018/TT-BTC 08 00:00:00.0/11/2018

TT số 71/2018/TT-BTC Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước

13 127/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

14 122/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 'Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa ", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

15 115/2018/NĐ-CP 19 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

16 110/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

17 37/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

18 39/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 39/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên các địa bàn

19 36/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình

20 102/2018/NĐ-CP 31 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 102/2018/NĐ-CP Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp