Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 04/2018/TT-BTP 31 00:00:00.0/05/2018

TT số 04_2018_TT_BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

2 02/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

3 03/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

4 77/2018/NĐ-CP 29 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 77/2018/NĐ-CP Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

5 72/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 72/2018/NĐ-CP Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

6 68/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 68/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

7 61_2018/NĐ-CP 11 00:00:00.0/05/2018

NĐ số 61_2018/NĐ-CP v/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

8 04/CT-UBND 11 00:00:00.0/05/2018

CT số 04/CT-UBND V/v tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn tàu giã cào hoạt động khai thá thủy sản trái phép

9 37/2018/TT-BTC 04 00:00:00.0/05/2018

TT số 37/2018/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại NĐ số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của CP quy định sắp xếp lại, xử lý tài sản công

10 58/2018/NĐ-CP 27 00:00:00.0/04/2018

NĐ số 58/2018/NĐ-CP Về bảo hiểm nông nghiệp

11 55_2018_NĐ_CP 26 00:00:00.0/04/2018

NĐ số 55_2018_NĐ_CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

12 04/2018/TT-BNV 17 00:00:00.0/04/2018

TT số 04/2018/TT-BNV Hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong linh vực kế toán nhà nước

13 37/2018/NĐ-CP 28 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 37/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

14 29/2018/NĐ-CP 22 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 29/2018/NĐ-CP Quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

15 145/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/03/2018

TT số 145/2017/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo NĐ số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Cp quy định chơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

16 23/2018/NĐ_CP 12 00:00:00.0/03/2018

NĐ số 23/2018/NĐ_CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

17 144/2017/TT-BTC 21 00:00:00.0/02/2018

TT số 144/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chinh phủ quy định chi tiết một số diều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công

18 17/2018/NĐ-CP 21 00:00:00.0/02/2018

NĐ số 17/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ_CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

19 09_2017/TT_BNV 23 00:00:00.0/01/2018

TT số 09_2017_TT_BNV Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 04/2012/TT-BNV ngày 31/08/2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

20 06/2018/ND_CP 17 00:00:00.0/01/2018

NĐ số 06/2018/ND_CP Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp