Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Thông báo y sao văn bản của UBND tỉnh
Năm hiển thị:
STT
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1 122/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 122/2018/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; 'Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa ", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

2 127/2018/NĐ-CP 01 00:00:00.0/10/2018

NĐ số 127/2018/NĐ-CP Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

3 115/2018/NĐ-CP 19 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 115/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

4 110/2018/NĐ-CP 06 00:00:00.0/09/2018

NĐ số 110/2018/NĐ-CP Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội

5 40/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 40/NQ-HĐND Về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

6 39/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 39/2018/NQ-HĐND Đặt tên đường trên các địa bàn

7 34/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 34/2018/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh

8 102/2018/NĐ-CP 31 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 102/2018/NĐ-CP Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với Người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

9 38/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 38/2018/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh

10 36/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 36/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định mức hỗ tợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tình

11 37/2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 37/2018/NQ-HĐND Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020

12 35_2018/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 35_2018/NQ-HĐND Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

13 41/NQ-HĐND 31 00:00:00.0/07/2018

NQ số 41/NQ-HĐND Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

14 99/2018/NĐ-CP 18 00:00:00.0/07/2018

NĐ số 99/2018/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

15 08_2018/TT_BNV 10 00:00:00.0/07/2018

TT số 08_2018/TT_BNV Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo QĐ số 130-CP ngày 20/6/1975

16 52/2018/TT-BTC 04 00:00:00.0/07/2018

TT số 52/2018/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của TT số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

17 31/2018/TT-BTC 22 00:00:00.0/06/2018

TT số 31/2018/TT-BTC Hướng dẫn xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản

18 04/2018/TT-BTP 31 00:00:00.0/05/2018

TT số 04_2018_TT_BTP Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước

19 02/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 02/2018/TT-BXD Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

20 03/2018/TT-BXD 30 00:00:00.0/05/2018

TT số 03/2018/TT-BXD Quy định chi tiết một số điều của NĐ số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ

Trang : 1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp