Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Hiệu lực VB(còn/hết)
1 320/GM-UBND GM số 320/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thông qua hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu trong phong trào TDĐKXD đời sống VH UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
2 4467/QĐ-UBND QĐ số 4467/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
3 1057/BĐQB-KHKD CV số 1057/BĐQB-KHKD V/v thông báo điều chỉnh giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương UBND Tỉnh Quảng Bình 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
4 2760/UBND-KTHT CV số 2760/UBND-KT&HT V/v tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư và quản lý chất lượng công trình UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
5 319/GM-UBND GM số 319/GM-UBND UBND huyện tổ chức cuộc họp thống nhất đánh giá và xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã năm 2017 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
6 2792/UBND-CA CV số 2792/UBND-CA V/v tăng cường công tác bảo đảm TTATGT trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 13 00:00:00.0/12/2017 Còn
7 221/NV Cv số 221/NV V/v đăng ký mẫu sổ theo dõi Công văn đi, đến năm 2018 UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
8 280/BC-UBND BC số 280/BC-UBND Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
9 05/TB-KN TB số 05/TB-KN V/v phân công lãnh đạo phụ trách hoạt động của Trạm Khuyến nông huyện UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
10 2775/UBND-TTr CV số 2775/UBND-TTr V/v hướng dẫn, đôn đốc báo cáo kê khai tài sản thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 HĐND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
11 2780/UBND-VHTT CV sô 2780/UBND-VHTT V/v đề nghị bổ sung cán bộ tham gia đội văn nghệ quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Quảng Bình UBND Huyện Lệ Thủy 12 00:00:00.0/12/2017 Còn
12 2302/KH-UBND Triển khai chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2025 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
13 78/BCĐ-VPNTM CV số 78/BCĐ-VPNTM V/v rà soát kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM được phân công phụ trách UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
14 317/GM-UBND GM số 317/GM-UBND UBND huyện tổ chức họp để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017 UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
15 6506/QĐ-UBND QĐ số 6506/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở tại xã Cam Thủy UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
16 6013/QĐ-UBND QĐ số 6013/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết Trung tâm thể dục thể thao huyện và khu dân cư phía Tây Nam đường Lý Thường Kiệt UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
17 2759/UBND-TNMT Cv số 2795/UBND-TNMT V/v thực hiện công tác vệ sinh môi trường UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
18 2645/UBND-TNMT CV số 2645/UBND-TNMT V/v hướng dẫn thực hiện xét giao đất không qua hình thức đấu giá UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
19 2727/TB-UBND TB số 2727/TB-UBND V/v giao đất có thu tiền SDĐ không qua hình thức đấu giá QSDĐ UBND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
20 6507/QĐ-UBND QĐ số 6507/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất ở thị trấn Nông trường Lệ Ninh HĐND Huyện Lệ Thủy 11 00:00:00.0/12/2017 Còn
Trang :
1