Văn bản địa phương
Văn bản Trung Ương
NỘI DUNG VĂN BẢN
Ẩn thông tin văn bản
Số / Ký hiệu: 1004/UBND-KTHT
Ngày ký: 16 00:00:00.0/05/2018
Người ký: Phan Hồng Đăng
Trích yếu nội dung: Cv số 1004/UBND-KTHT V/v triển khai công tác GPMB để thực hiện hợp phần xây cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương
Lĩnh vực: Kinh tế - Hạ tầng
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Lệ Thủy
Phân loại: Công văn
Văn bản QPPL / Thường: Văn bản quy phạm pháp luật
Hiệu lực: Còn
Nội dung :

 Chi tiết


Các văn bản khác
CV số 115/HĐND-VP V/v hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
QĐ số 114/QĐ-UBND Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thu gom và xử lý rác thải, chất thải trên địa bàn"
CV số 2286/UBND-KTHT V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg
TB số 2265/TB-UBND KL của CTUBND huyện tại cuộc họp để thông qua Đề án sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020
TB số 2289/TB-UBND Thu hồi đất để GPMB phân lô đấu giá QSDĐ ở tại xã An Thủy
Trở về trang trước