Kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Thông báo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụngMột số quy định đối với thí sinh tham gia xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2018Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2018
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN LỆ THỦY THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ. 

 Giáo dục lý luận chính trị là việc truyền bá chủ nghĩa Mác- LêNin, đường lối quan điểm của Đảng về các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, lịch sử Đảng, xây dựng Đảng… cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong xã hội. Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy đã không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu và bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đối tượng Đảng trong toàn đảng bộ huyện, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

             Những năm gần đây, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lệ Thủy phân công cán bộ, giảng viên dự sinh hoạt với các chi bộ, tham gia các hoạt động với đội ngũ báo cáo viên, tham dự các hội nghị có liên quan chuyên môn để cập nhật tình hình thực tiễn. Nhờ đó, cán bộ, giảng viên của Trung tâm nắm bắt đầy đủ hơn tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, hiểu được nhu cầu, nội dung cần thiết cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Các bài giảng, hội thảo do Trung tâm tổ chức đều hướng tới những vấn đề thực tiễn trong sản xuất, đời sống của nhân dân. Trung tâm khuyến khích trao đổi giữa giáo viên với học viên, coi trọng cơ cấu điểm liên hệ thực tiễn trong mỗi môn thi, bài thu hoạch.
             Năm 2017, thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đã được Ban Thường vụ Huyện uỷ phê duyệt, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện và Đảng uỷ các xã, thị trấn, mở 31 lớp với 2.406 học viên theo học gồm: 05 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 04 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới; 04 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; 02 lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở; 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở; 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn….. Ngoài ra thực hiện chủ trương của huyện, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã phối hợp với trường Chính trị tỉnh mở 01 lớp trung cấp chính trị dành cho cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Theo đó, nội dung chương trình học tập được thực hiện nghiêm túc theo quy định, đảm bảo đúng, đủ nội dung; thời gian cho từng lớp học được bố trí khoa học, hợp lý. Đa số các cơ quan, đơn vị đều tạo điều kiện để học viên tham gia các lớp học đầy đủ, học viên chấp hành tốt các nội quy, quy chế của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đề ra, cũng như nội quy, quy định lớp học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
             Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở cơ sở, đã được Trung tâm xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của cấp cơ sở nói riêng và trên địa bàn huyện nói chung. Trung tâm đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được huyện giao, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, tích cực, chủ động nhằm thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Số lượng các lớp được mở hàng năm tăng lên, năm sau cao hơn năm trước. Trong giảng dạy, học tập chất lượng từng bước được nâng cao, việc đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là phát huy tính tích cực của người học, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy luôn được Trung tâm quan tâm và từng bước phát triển đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm.
           Quá trình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lệ Thủy đã từng bước đáp ứng được yêu cầu chuẩn hoá và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện nói chung và cán bộ ở cơ sở nói riêng. Thực tế cho thấy, qua đào tạo, bồi dưỡng ở Trung tâm, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của huyện đã được nâng cao về trình độ Lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy tác dụng tốt trên từng cương vị công tác, đáp ứng tốt hơn những đòi hỏi của công tác lãnh đạo quản lý và nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, từng bước khắc phục được những hạn chế, yếu kém về công tác cán bộ.
            Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là đổi mới việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn và các khối đoàn thể… góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong huyện ngày một trong sạch, vững mạnh.

Hồng Mến- Đài TT-TH Lệ Thủy

[Trở về]