TB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDThông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội 

Thực hiện chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 21/07/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Chính sách tín dụng giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc bố trí nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách.

Nhằm tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, theo Kế hoạch, đối với UBND huyện Lệ Thủy phải xác định nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội là một trong những nội dung trong chương trình, kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại địa phương. Làm tốt công tác điều tra, rà soát, xác định đối tượng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được thụ hưởng kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Chỉ đạo Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách (CSXH) huyện làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát đảm bảo nguồn vốn ưu đãi được đầu tư đúng đối tượng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp tốt với Ngân hàng CSXH huyện Lệ Thủy trong việc đầu tư, sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đúng mục đích, có hiệu quả.

Trong 2 quý đầu năm 2018, NHCSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 09/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21-CT/HU ngày 21/07/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đã tham mưu cho UBND huyện dành trích ngân sách huyện chuyển sang Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn. Kết quả trong quý II năm 2018, UBND huyện đã trích Ngân sách chuyển vốn cho NHCSXH huyện với số tiền 550 triệu đồng, đưa tổng số tiền Ngân sách huyện chuyển sang lên 1.734 triệu đồng đạt 110% kế hoạch cả năm.

Chủ động chuẩn bị đầy đủ các nội dung và tham mưu kịp thời cho Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện duy trì đầy đủ các cuộc họp BĐD theo định kỳ. Tham mưu cho Ban đại diện xây dựng chương trình kiểm tra giám sát; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Triển khai sớm công tác kiểm tra, giám sát của Ban đại diện và chỉ đạo các tổ chức trong mạng lưới tăng cường công tác kiểm tra về cơ sở. Tham mưu cho Ban đại diện phân giao nguồn vốn mới kịp thời và điều chỉnh linh hoạt nguồn vốn các chương trình tín dụng cho các xã, thị trấn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tranh thủ nguồn vốn ưu đãi từ Trung ương để đầu tư các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho UBND huyện phân bổ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các xã, thị trấn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Tin bài: Tân Nguyễn-NHCSXH huyện

 

 

 

[Trở về]