Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Phát động tham gia cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư 
            Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Lệ Thủy đã phối hợp với 4 Tổ chức chính trị xã hội cấp huyện (Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên), đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

           Thực hiện Kế hoạch số 360/NHCS-HCTC ngày 12/6/2019 của Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng Bình, về hoạt động truyền thông trước, trong và sau hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW, và Văn bản số 455/BTCCT ngày 03/07/2019 về việc phát động tham gia Cuộc thị tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy đã phối hợp với 4 Tổ chức chính trị xã hội (Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) huyện, đã phát động Cuộc thi tìm hiểu Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lệ Thủy; cán bộ, hội viên, đoàn viên 4 tổ chức hội đoàn thể nhận ủy thác và khuyến khích, vận động các đối tượng được thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia dự thi. 

           Đối tượng dự thi bao gồm: cán bộ viên chức người lao động NHCSXH huyện, Cán bộ hội viên, đoàn viên tổ chức chính trị -  xã hội, Hội đoàn thể nhân ủy thác các cấp; Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đối tượng thụ hưởng từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

           Nội dung: đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị 40-CT/TW và việc ban hành các văn bản có liên quan triển khai thực hiện chỉ thị. Kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình thực hiện chỉ thị 40-CT/TW, đề xuất kiến nghị các giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thự hiện thành công Chỉ thị số 40-CT/TW trong thời gian tới. Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên, các tổ chức và cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia, giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

 

           Đây được xem là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn sâu rộng của NHCSXH và các Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Đồng thời, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; các tổ chức, cá nhân có liên quan về vai trò, vị trí và tầm quan trọng tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình Xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thông qua cuộc thi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH; cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tin bài: Tân Nguyễn (NHCSXH huyện Lệ Thủy)

[Trở về]