Kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Văn bản số 87/VPHĐBCQG-PL hướng dẫn cách ghi thông tin trong hồ sơ ứng cử và mẫu phiếu bầu cử.QĐ số 761/QĐ-UBND V/v công nhận kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Mẫu đơn ứng cử đại biểu HĐNDTB số 09/TB-HĐXT Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020QĐ số 625/QĐ-UBND V/v phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện năm 2020Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG HƯỚNG DẪN MẪU HỒ SƠ ỨNG CỬ, MẪU PHIẾU BẦU CỬ, NỘI QUY PHÒNG BỎ PHIẾU VÀ CÁC MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Hướng dẫn 01-HD/TU về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Chỉ thị số 04/CT-UBND Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cửKế hoạch số 02/KH-UBBC Triển khai công tác bầu cử Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo 08/TB-UBBC V/v tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử HĐND huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông tư số 01/2021/TT-BNV HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Thông tư số 102/2020/TT-BTC HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026Nghị quyết số: 1187/2021/UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIẾN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Nghị quyết số: 1186/2021/UBTVQH14 QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI; VIỆC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; VIỆC HIỆP THƯƠNG, GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LẬP DANH SÁCH NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG BẦU CỬ BỔ SUNGNghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Luật số 77/2015/QH13 của Quốc hội : LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNGLuật số 47/2019/QH14 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phươngLuật 85/2015/QH13 BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNHướng dẫn số 169-HD/BTGTW Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Hướng số 36-HD/BTCTW CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấpCT số Số: 45-CT/TW VỀ LÃNH ĐẠO CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026Công văn số 37/VPHĐBCQG-PL về việc một số nội dung liên quan tới tuổi của người ứng cử.Công văn số 36/VPHĐBCQG-PL về việc đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe trong hồ sơ ứng cửVề tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2020Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nă 2020Thông báo Thời gian và đơn vị bố trí công tác đối với người trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Kết quả trúng tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Kết quả xét tuyển VCSN Giáo dục & Đaò tạo năm 2020Bổ sung thông tin của thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020Thông báo thí sinh tham dự Vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2020V/v nộp hồ sơ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020TB số 374/TB-UBND V/v tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo năm 2020KH số 373/KH-UBND Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dực & Đào tạo năm 2020Thông báo thời gian và đơn vị trúng tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019Thông báo kết quả trúng tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp GD&ĐT năm 2019Thông báo kết quả tuyển xét tuyển VCSN GD&ĐT năm 2019Triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GD NĂM 2019VĂN BẢN PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VỀ SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục&Đào tạo năm 2019
ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
LỆ THỦY PHÁT HUY TIỀM NĂNG THẾ MẠNH, TẠO RA SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

             Thời gian qua, phong trào thi đua SXKD giỏi, giúp nhau làm giàu và xóa đói giảm nghèo bền vững đã tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn và kỹ thuật cho nông dân phát triển, mở rộng sản xuất để ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao và nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương.

              Trên địa bàn huyện Lệ Thủy phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhiều hộ đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng đa canh, đa con; ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại vào chăn nuôi, sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hàng năm, Hội nông dân huyện Lệ Thủy có trên 22.800 hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 90,3%. Hiện đã có 17.080 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân SXKD giỏi các cấp, tăng 7.705 hộ so với năm 2012, trong đó có trên 2.000 hộ có thu nhập từ 100 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm..
             Từ năm 2012 đến nay, Hội đã phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho hơn 52 ngàn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng mới 70 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ngành nghề, dịch vụ với 250 hộ tham gia. Bên cạnh đó, Hội ND huyện còn làm tốt vai trò cầu nối giữa các ngân hàng với hội viên, nông dân địa phương. Đến nay, Hội nông dân huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì 174 tổ tiết kiệm, vay vốn cho hơn 21.000 lượt hộ vay, số tiền dư nợ 141,5 tỷ đồng; Ngân hàng Nông nghiệp 150 tỷ đồng; Ngân hàng Bưu điện – Liên Việt trên 10 tỷ đồng. Các nguồn vốn đã giúp hội viên nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống. Ngoài ra, Hội còn liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư, cung ứng chậm trả hàng nghìn tấn phân bón bảo đảm chất lượng các loại cho nông dân.
                Nhờ sự hỗ trợ tích cực của các cấp Hội, nhiều nông dân ở huyện Lệ Thủy đã vượt khó xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, trở thành điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Đinh Đăng Tuân, ở xã Hưng Thủy, từ một đứa trẻ bán kem dạo, mua đồng nát, ve chai, giờ đây, Đinh Đăng Tuân là chủ một trang trại lớn làm ăn có hiệu quả ở xã Hưng Thủy. Nhờ chịu khó chăm sóc và được sự giúp đỡ của Hội ND xã, hiện nay trang trại chăn nuôi của gia đình anh Tuân đã có hơn 3,5 ha ao hồ để nuôi cá giống, 1.200 m2 chuồng trại được xây dựng quy mô, bài bản để duy trì 50 lợn nái ngoại và trong chuồng thường trực 200-300 con lợn thịt... Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí gia đình anh doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 600 triệu đồng/ năm. Bên cạnh đó, trang trại tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/ tháng cùng với hàng chục lao động thời vụ khác.
                Gia đình anh Nguyễn Văn Nguyện ở xã Lộc Thủy đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy cày, bừa; máy gặt đập liên hợp ... phục vụ sản xuất nông nghiệp; Hàng năm sau khi trừ chi phí, doanh thu hàng năm của gia đình anh đạt trên 1,2 tỷ đồng; Bên cạnh đó, anh còn giải quyết công ăn việc làm cho 15 lao động, với mức thu nhập từ 3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng.
                Gia đình bà Lê Thị Loan ở thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy. Hưởng ứng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bà Loan đã mạnh dạn chuyển đổi gần 2 sào đất vườn tạp sang trồng mướp đắng hữu nhằm cung cấp nguồn thực phẩm sạch cho thị trường. Với giá bán hiện tại từ 15- 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình bà thu lãi hàng chục triệu đồng.
                Đó là những điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, có ý chí khát vọng làm giàu, là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng nông thôn mới. Những đóng góp của đội ngũ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo bước đột phá về cơ cấu nông nghiệp, kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho hội viên, nông dân và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.
              Bằng nhiều biện pháp triển khai hiệu quả, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, giống, cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
              Có thể nói, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trên địa bàn huyện Lệ Thủy thời gian qua đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu của mỗi hội viên nông dân. Từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, khai thác tiềm năng đất đai, lao động và nguồn vốn của các hộ nông dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hội viên, nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hồng Mến – Đài TT-TH Lệ Thủy

 

[Trở về]