Bản in     Gởi bài viết  
Công văn số 45/VPHĐBCQG-PL ngày 09/02/2021 về việc hướng dẫn xác định số người trong danh sách ứng cử 
 Chi tiết
[Trở về]