Bản in     Gởi bài viết  
Cơ cấu tổ chức 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Huyen Le Thuy

Địa chỉ:

Thị trấn Kiến Giang - huyện Lệ Thủy

Điện thoại:

(0232) 3882551

Fax:

(0232) 3883276

Email:

lethuy@quangbinh.gov.vn

Website:

lethuy.quangbinh.gov.vn

I. LÃNH ĐẠO HĐND VÀ UBND HUYỆN LỆ THỦY

Lãnh đạo HĐND huyện

 

 Chủ tịch HĐND:Ông Lê Văn Bảo

 Điện thoại: (0232) 3.882.572

 Phó Chủ tịch HĐND:Ông Nguyễn Đình Hòa 

 Điện thoại: (0232) 3.882.562 

 Phó Chủ Tịch HĐND: Bà Bùi Thị Chiến

 Điện thoại: (0232) 3964564             

 

      

Lãnh đạo UBND huyện

 

 Chủ tịch UBND: Ông Đặng Đại Tình  

  Điện thoại: (0232) 3966678 

 Phó Chủ tịch UBND:Ông Phan Hồng Đăng

  Điện thoại: (0232) 3882566  

 Phó Chủ tịch UBND:Ông Lê Văn Sơn

  Điện thoại: (0232) 3964941  

  Phó Chủ tịch UBND: Bà Đặng Thị Hồng Thắm 

  Điện thoại: (0232) 3882567

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN TRỰC THUỘC UBND HUYỆN:

1. VĂN PHÒNG HĐND&UBND :

 Chánh Văn phòng: Ông Phan Đình Tư

     Điện thoại: (0232) 3882.551

 P.Chánh văn phòng: Bà Trần Thị Ngọc Anh

     Điện thoại: (0232) 3882349

 

  

2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH:

 Trưởng phòng: Ông Lê Anh Minh

P. Trưởng phòng: Ông Dương Quang Hùng

 

 Điện thoại: (0232) 3.882.138

3. PHÒNG NỘI VỤ:

 Trưởng phòng: Bà Võ Thị Thuận Ngàn

 P. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Dũng

 P. Trưởng phòng: Bà Trần Thị Thanh Nhàn

 Điện thoại: (0232) 3.882.565

4. PHÒNG LAO ĐỘNG - TB & XH:

 Trưởng phòng:     Nguyễn Thị Hoàng Mai

 P. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Cao Thành

 P. Trưởng phòng: Ông Lê Tiến Sỹ

 Điện thoại: (0232) 3.961.559

 Điện thoại: (0232) 3.961.773

5. PHÒNG NÔNG NGHIỆP - PTNT:

 Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Vương

 P. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Nghĩa

 P. Trưởng phòng: Ông Trần Duy Hưng

 Điện thoại: (0232) 3.883.617

6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:

 Trưởng phòng: Bà Trần Thị Ngọc Trâm

 P. Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Tường

 Điện thoại: (0232) 3.964.387

7. PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG:

 PT.P Trưởng phòng: Ông Ngô Văn Ninh

 P. Trưởng phòng: Ông Lê Đức Cẩn

 Điện thoại: (0232) 3.882.673

8. PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN:

 Trưởng phòng: Ông Nguyễn Dương

 P. Trưởng phòng: Ông Phạm Xuân Cường

 P. Trưởng phòng: Bà Trương Thị Diệu Thúy

 Điện thoại: (0232) 3.883.316

9. PHÒNG TƯ PHÁP:

 Trưởng phòng: Ông Lê Thanh Nghị

 Điện thoại: (0232) 3.882.820

10. PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO:

 Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Vững

 P. Trưởng phòng: Bà Võ Thị Tường Vy

 P. Trưởng phòng: Ông Lê Ngọc Thành

 Điện thoại: (0232) 3.882.698

11. PHÒNG Y TẾ:

 Trưởng phòng: Ông Lê Văn Bổn

 P. Trưởng phòng: Ông Lê Viết Sỹ

 Điện thoại: (0232) 3.960.084

12. THANH TRA:

 Trưởng phòng: Ông Đỗ Tuấn Phong

 P. Trưởng phòng: Ông Châu Minh Phú

 P. Trưởng phòng: Ông Trần Duy Bình

 Điện thoại: (0232) 3.882.672

13. PHÒNG DÂN TỘC:

 Trưởng phòng: Ông Phạm Đức Hóa

 P. Trưởng phòng: Ông Châu Mạnh Quốc

 Điện thoại: (0232) 3.960.505

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

1. TRUNG TÂM VH - THÔNG TIN & THỂ HAO:

 Giám đốc: Ông Dương Ngọc Liên

 P.Giám đốc: Ông Võ Mạnh Hà

 P.Giám đốc: Ông Hà Văn Lam

 Điện thoại: (0232) 3.883.109

2. ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH:

 Trưởng đài: Ông Võ Đình Hoàng

 Điện thoại: (0232) 3.882.622

3. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT:

 Giám đốc: Ông Lê Văn Tân

 P. Giám đốc: Ông Phạm Xuân Phú

 Điện thoại: (0232) 3.505.585


4. TRUNG TÂM GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ HUYỆN:

 Giám đốc: Ông Phạm Văn Phước

 P. Giám đốc: Ông Võ Thanh Lệ

 P. Giám đốc: Ông Phạm Xuân Minh

 

 P. Giám đốc: Bà Lê Thị Thu Uyên

 Điện thoại: (0232) 3.962.174

5. BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN:

 Giám đốc: Ông Dương Đức Nghĩa

 P. Giám đốc: Ông Trần Công Châu

 P. Giám đốc: Ông Đặng Đại Hoan

 P. Giám đốc: Bà Thái Thị Theo

 Điện thoại: (0232) 3.882.926

6. TRUNG TÂM TƯ VẤN THIẾT KẾ:

 Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Thuần

 

 Điện thoại: (0232) 3.883.818

7. BAN QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG:

 Trưởng ban: Ông Mai Văn Hiểu

 P Ban: Ông Nguyễn Viết Sơn

 P Ban: Ông Nguyễn Văn Phóng

 Điện thoại: (0232) 3.883.327

8. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐỘNG CHÂU:

 Giám đốc: Ông Trương Minh Quảng

 P. Giám đốc: Ông Hoàng Minh Hà

 P. Giám đốc: Ông Hà Văn Bồn

 Điện thoại: (0232) 3.882.672

9. TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

 Trưởng trạm: Ông Hoàng Văn Hải

 P. Trưởng trạm: Ông Nguyễn Chí Trải

 P. Trưởng trạm: Ông Dương Công Mười

 

 Điện thoại: (0232) 3.882.282

IV. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

TT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

DIỆN TÍCH
(Km2)

DÂN SỐ
(Người)

1

Thị trấn Kiến Giang
Chủ tich: Ông Nguyễn Thanh Đức

3882651

3,14

6.453

2

Thị trấn Nông trường Lệ Ninh
Chủ tịch:Ông Phạm Minh Điền

3996221

11,36

4.892

3

Xã An Thủy
Chủ tịch: Ông Võ Đình Thanh

3882731

22,77

9.634

4

Xã Cam Thủy
Chủ tịch: Ông Nguyễn Bá Trọng

3882731

13,81

3.717

5

Xã Dương Thủy
Chủ tịch: Ông Lê Viết Dựng

3882840

9,31

4.172

6

Xã Hoa Thủy
Chủ tịch: Ông Nguyễn Quốc Huy

3996241

29,56

8.205

7

Xã Hồng Thủy
Chủ tịch: Ông Châu Văn Song

3950048

29,56

8.205

8

Xã Hưng Thủy
Chủ tịch: Ông Đinh Viết Màng

3959047

21,76

6.307

9

Xã Kim Thủy
Chủ tịch: Ông Hồ Văn Tuyên

3505440

485,66

3.392

10

Xã Lâm Thuỷ
Chủ tịch: Ông Hoàng Lý

099.452003

241,21

1.288

11

Xã Liên Thủy
Chủ tịch: Ông
Lê Đình Giới

3882524

6,98

8.118

12

Xã Lộc Thủy
Chủ tịch: Ông Dương Công Nhân

3882598

7,76

4.168

13

Xã Mai Thủy
Chủ tịch: Ông
Phan Thanh Hà

3882770

19,79

6.091

14

Xã Mỹ Thủy
Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Tùng

3882751

13,65

5.023

15

Xã Ngân Thuỷ
Chủ tịch: Ông Hoàng Công Lành

3213988

167,88

1.794

16

Xã Ngư Thủy Bắc
C.tịch: Ông Ngô Văn Thủy

3882538

31,46

3.591

17

Xã Ngư Thủy Nam
Chủ tịch Ông Nguyễn Hữu Hiến

3959184

9,71

2.836

18

Xã Ngư Thủy Trung
Chủ tịch: Ông Nguyễn Quang Thao

3959131

13,42

2.164

19

Xã Phong Thủy
Chủ tịch: Ông
Nguyễn Văn Hoàng

3882599

9,96

7.028

20

Xã Phú Thủy
Chủ tịch: Ông Hoàng Văn Tứ

3997999

45,73

6.791

21

Xã Sen Thủy
Chủ tịch: Ông Lê Đăng Ninh

3953057

75,28

5.519

22

Xã Sơn Thủy
Chủ tịch: Ông Võ Văn Đức

3996256

25,95

7.203

23

Xã Tân Thủy
Chủ tịch: Ông Trần Văn Lương

3959014

19,94

5.969

24

Xã Thanh Thủy
Chủ tịch: Ông Hoàng Quang Đồng

3950032

14,22

5.417

25

Xã Thái Thủy
Chủ tịch: Ông Lê Thuận Văn

3959072

55,82

4.584

26

Xã Trường Thủy
Chủ tịch: Ông Phạm Hữu Tình

3882116

20,76

1.623

27

Xã Văn Thủy
Chủ tịch: Ông Phạm Xuân Thủy

3882382

15,14

2.735

28

Xã Xuân Thủy
Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Đề

3882761

6,81

5.269

Số liệu niên giám thống kê huyện Lệ Thủy năm 2016


 

[Trở về]